หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร ( Biotechnology and Agricultural Products) (หลักสูตรภาษาไทย)

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต

หมวดวิชา 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ98 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มเอกบังคับ89 หน่วยกิต 
           2.1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานเฉพาะสาขา24 หน่วยกิต 
           2.1.2 กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้20 หน่วยกิต 
           2.1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร45 หน่วยกิต 
     2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก  9 หน่วยกิต 
 (3) หมวดวิชากเลือกเสรี6 หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า134 หน่วยกิต

ค่าธรรมเนียม 21,000 บาท /เทอม 

 

แนวทางอาชีพ

เมื่อนิสิตสำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เกษตร สิ่งแวดล้อม และพลังงานทางเลือก โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตเป็น

 • นักเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และผลผลิตทางการเกษตร 
  (Biotechnologist in agricultural products)
 • เจ้าหน้าที่ผ่ายควบคุมคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ
  (Technical specialist, quality control, quality assurance, supervisors in production in biotechnological industries)
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ
  (Research and development in research institutes and relevant industries)
 • ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
  (Entrepreneur)

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Faculty of Agricultural Product Innovation and Technology

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

E-mail  aiswu@g.swu.ac.th

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา