หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร ( Biotechnology and Agricultural Products) (หลักสูตรภาษาไทย)

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต

หมวดวิชา  
 (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 (2) หมวดวิชาเฉพาะ 98 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มเอกบังคับ 89 หน่วยกิต  
           2.1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานเฉพาะสาขา 24 หน่วยกิต  
           2.1.2 กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 20 หน่วยกิต  
           2.1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 45 หน่วยกิต  
     2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก   9 หน่วยกิต  
 (3) หมวดวิชากเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต

 

 

แนวทางอาชีพ

เมื่อนิสิตสำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เกษตร สิ่งแวดล้อม และพลังงานทางเลือก โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตเป็น

 • นักเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และผลผลิตทางการเกษตร 
  (Biotechnologist in agricultural products)
 • เจ้าหน้าที่ผ่ายควบคุมคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ
  (Technical specialist, quality control, quality assurance, supervisors in production in biotechnological industries)
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ
  (Research and development in research institutes and relevant industries)
 • ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
  (Entrepreneur)

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

E-mail  aiswu@g.swu.ac.th

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย