Documents

Title
การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ
ขออนุญาตปฏิบัติงาน ณ สถานที่พัก 2564
ขออนุญาตเข้าร่วมโครงการ (ไม่ใช้งบประมาณ)
ขออนุญาตเข้าร่วมโครงการและค่าใช้จ่าย 1 คน (ปรับปรุง011164)
ขอไปปฏิบัติงาน มศว ประสานมิตร 2564
ขอไปปฏิบัติงาน มศว ประสานมิตร 2566 (ปรับปรุง)
ขั้นตอนการยืม-คืน พัสดุ
ข้อบังคับ มศว ว่าด้วยการบริหารคณะ และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2559
คู่มือบุคลากรใหม่ สายวิชาการ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
บุคคล การขอตำแหน่งวิชาการ
ประกาศรับสมัครทุนรายได้คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร รอบที่ 2/2
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนสนับสนุนวิจัยเงินรายได้คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หน่วยกิจการนิสิต : ข้อบังคับ มศว
หน่วยกิจการนิสิต : คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศัยกภาพนิสิต
หน่วยกิจการนิสิต : ประกาศคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
หน่วยกิจการนิสิต : ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หน่วยกิจการนิสิต : แนวปฏิบัติ
หน่วยกิจการนิสิต : แบบฟอร์มต่างๆ
หน่วยคลัง กฎระเบียบ
หน่วยคลัง ขั้นตอนการดำเนินงาน (Flow Chart)
หน่วยคลัง คู่มือ
หน่วยคลัง ประกาศ
หน่วยคลัง พรบ
หน่วยคลัง แบบฟอร์มต่างๆ
หน่วยประกัน รายงานการประเมินตนเอง 2563 (EdPEx)

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

E-mail  aiswu@g.swu.ac.th

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย