ขั้นตอนการขอรับบริการ

AI Research Center

บริการวิชาการ 
เพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท่าน

โครงการบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก่อตั้งขึ้น เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างคณะ และ เอกชนผู้สนใจ ในการนำองค์ความรู้อันเกิดจากการค้นคว้าวิจัยที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง นำมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรต่างๆ

 

1.บริการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์
2.บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์
3.การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการทดสอบผลิตภัณฑ์โดยผู้บริโภค
4.การให้คำปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

รายละเอียดบริการและอัตราค่าบริการ

1. การให้บริการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์

1.1 อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและวัตถุดิบ

ลำดับ รายการ อัตราค่าบริการ/ตัวอย่าง ขั้นต่ำ (บาท)
1 การวิเคราะห์คุณสมบัติทางความร้อน​ (Differential scanning Calorimetry, DSC) 1,200
2 การวิเคราะห์ลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหาร (Textur analyzer) 600
3 การวิเคราะห์ปริมาณน้ำอิสระในอาหาร (Water activity) 400
4 การวิเคราะห์โปรตีน 800
5 การวิเคราะห์ไขมัน  
  การวิเคราะห์ Total fat 900
  การวิเคราะห์ Crude fat 850
6 การวิเคราะห์เถ้า (%Ash, %Dry matter, Total solid) 600
7 การวิเคราะห์เยื่อใย (%Crude fiber) 900
8 การวิเคราะห์ความชื้นแบบรวดเร็ว (Infared moisture analyzer meter) 400
9 การวิเคราะห์ pH 200
10 การวัดความหนืด (Brookfield viscometer) 600
11 การวัดความหนืด (Rapid visco analyzer, RVA) 900
12 การวัดสี 300

1.2 อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ (สำหรับส่วนที่ไม่ใช่อาหาร)

ลำดับ รายการ อัตราค่าบริการ/ตัวอย่าง ขั้นต่ำ (บาท)
1 การวิเคราะห์หมู่โครงของสารด้วยเครื่อง Fourier Transform infrared Spectrometer (FTIR) 600
2 การวิเคราะห์ค่าดัชนีการไหลของพลาสติกด้วยเครื่อง Melt Flow Index (MFI) 500
3 เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง High Performance Liquid Chromatography (HPLC) 1,500
4 เครื่องวัดความหนืด (Rheometer) 1,500
5 เครื่องวิเคราะห์ไอระเหยของสารในสภาวะแก๊ส Gas Chromatography (GC) 1,000
2. การให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์

2.1 อัตราค่าธรรมเนียมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร

ลำดับ รายการ อัตราค่าบริการ/ตัวอย่าง ขั้นต่ำ (บาท)
1 การแปรรูปด้วยการเอกซ์ทรูด (Single screw extruder) 9,000
2 การแปรรูปโดยการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ด้วยไอน้ำ (Water spray retort) 8,000
3 การแปรรูปโดยการพาสเจอร์ไรซ์น้ำผลไม้ 3,000
4 การแปรรูปด้วยการทำแห้ง  
  แบบพ่นฝอย (Spray dryer) 4,800
  แบบลูกกลิ้ง (Drum dryer) 3,600
  แบบแช่เยือกแข็ง (Freeze dryer) 3,500
  แบบไมโครเวฟ (Microwave dryer) 3,600
  แบบสุญญากาศ (Vacuum dryer) 3,000
  แบบระเหยแบบสุญญากาศ (Vacuum evaporator) 3,000
5 การแปรรูปด้วยการทอด ทอดแบบน้ำมันท่วม / ทอดไร้น้ำมัน 1,800
6 การแปรรูปไอศกรีม  
  แบบถังไม้ 1,800
  แบบ Hard serve 3,000
  แบบ Soft serve 3,000
7 การเตรียมตัวอย่าง  
  เครื่องบดผสมเนื้อ 3,000
  เครื่องสับผสมเนื้อ 1,800
  เครื่องตีผสม (Kitchen aid) 1,800
  เครื่องปั่นผสม 1,200
  เครื่องผสมของแห้ง 900
  เครื่องสไลด์ 900
  หม้อเคลือบผสม 1,800
  เครื่องแยกกากผสมน้ำผลไม้ 600
8 การแปรรูปเนื้อสัตว์  
  ด้วยเครื่องทำลูกชิ้น 1,800
  ด้วยเครื่องอัดไส้กรอก 1,800
9 การบรรจุด้วยเครื่องปิดผนึกสุญญากาศ 1,200
10 การแปรรูปผลิตภัณฑ์เบเกอร์รี่    
  ตู้อบเบเกอรี่ 1,800
  ตู้บ่มขนมปัง (Proofing oven) 1,800
11 การเก็บรักษาตัวอย่างก่อนการแปรรูป  
  ตู้แข่แข็ง -20 C 100
  ตู้แข่แข็ง -80 C (ต่อน้ำหนัก 1 กิโลกรัม)
  ตู้เย็น  

2.2 อัตราค่าธรรมเนียมการแปรรูปส่วนที่ไม่ใช่อาหาร

ลำดับ รายการ อัตราค่าบริการ/ตัวอย่าง ขั้นต่ำ (บาท)
1 การแปรรูปด้วย extruder  
  เครื่อง Twin screw extruder 6,000
  เครื่อง Blown film extruder 6,000
2 เครื่องขึ้นรูปแผ่นพลาสติก 6,000
3 การขึ้นรูปต้นแบบด้วยเครื่อง 3D printer 4,800
4 การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่อง  
  Thermoforming machine 3,000
  Injection molding machine 6,000
  Two-roll mill (Thermoplastic) 3,000
  Two-roll mill (Rubber) 3,000
5 การเตรียมตัวอย่าง  
  เครื่อง Hi-speed mixture 3,000
  เครื่อง Hydraulic press 3,000

 

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการทดสอบผลิตภัณฑ์โดยผู้บริโภค

3.1 อัตราค่าธรรมเนียมการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ลำดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ (บาท) หมายเหตุ
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 50,000 ต่อ 1 สูตร
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร 100,000 ต่อ 1 ชิ้นงาน

3.2 อัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบผลิตภัณฑ์โดยผู้บริโภค

ลำดับ รายการ จำนวนผู้ทดสอบ/ตัวอย่าง อัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ (บาท)
1 การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคเชิงคุณภาพ แบบอภิปรายกลุ่ม (Focus group discussion) 12 คน/ไม่เกิน 3 ตัวอย่าง 50,000
2 การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคเชิงปริมาณ (Cousumer test) 50 คน/ไม่เกิน 3 ตัวอย่าง 70,000

 

4. การให้คำปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ลำดับ รายการ อัตราค่าบริการ/ตัวอย่าง ขั้นต่ำ (บาท) หมายเหตุ
1 การให้คำปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับสถานประกอบการ 2,500 บาท/ชั่วโมง/คน ไม่เกิน 6 ชั่วโมง/วัน
ติดต่อ คุณวรรณโชค

โทร 02 649 5000 ต่อ 27181

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Faculty of Agricultural Product Innovation and Technology

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

E-mail  aiswu@g.swu.ac.th

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา