AI Series - สาธิตการแปรรูปอาหารสำหรับครัวเรือนและชุมชน

คลิปสาธิตวิธีทำอาหารชนิดต่างๆ
มะม่วงกวน
มะม่วงแช่อิ่ม
น้ำยาเห็ด
น้ำพริกเผาเห็ด
เห็ดสวรรค์
ซอสพริกกล้วย
ลูกชิ้นปลาสมุนไพร
ก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาสมุนไพร

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย