ดร.โสรยา เกตุจรัส

อาจารย์
LECT.Dr.SORAYA KETJARUT
ตําแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
สังกัด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
วุฒิ
ปริญญาเอก : ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)
ปริญญาโท : วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)
ปริญญาตรี : วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร)
ความเชี่ยวชาญ
- Product development
- Frying technology
- Starch and hydrocolloids
- Shelf life of food products
ประสบการณ์ในการทำวิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์มายองเนสลดพลังงานโดยใช้กล้วยหอมเพื่อทดแทนไขมัน, 2559
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แกงแผ่นพร้อมบริโภค,2559
สมบัติทางกายภาพและความคงตัวต่อออกซิเดชั่นของมายองเนสลดไขมันโดยใช้เนื้อกล้วยหอมสุก
และโปรตีนถั่วเหลืองสกัด, 2560
การยืดอายุการเก็บกุ้งขาวอบแห้งด้วยสารเคลือบจากเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวของวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มอาชีพแปรรูปกุ้งบ้านคลอง 1, 2561
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากกล้วยหอมทอง, 2562
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่กัมมี่จากน้ำมะม่วงน้ำดอกไม้ผสมเสาวรสร่วมกับน้ำผึ้ง, 2562
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
JOURNALS
Pongsawatmanit, R., S. Ketjarut, P. Choosuk, and P. Hanucharoenkul. (2018). Effect of carboxymethyl cellulose on properties of wheat flour-tapioca starch based batter and fried battered chicken product. Agriculture and Natural Resources, 52: 565-572.
Ketjarut, S. and R. Pongsawatmanit. (2015). Influence of tapioca starch on thermal properties of batter and quality of fried battered chicken wingstick. International Journal of Food Engineering. 11: 641-650.
Ketjarut, S., T. Suwonsichon and R. Pongsawatmanit. (2010). Rheological properties of wheat flour-based batter containing tapioca starch. Kasetsart Journal (Nat. Sci.), 44, 116-122.

PROCEEDINGS
Pongsawatmanit R., Ketjarut, S. and N. Kumpai. (2008). The 14th World Congress of Food Science and Technology, Shanghai, China, October 19-23. 2008.
Pongsawatmanit, R. and S. Ketjarut. (2009). Academic Plaza in FOOMA JAPAN, 2009, International Food Machinery and Technology Exhibition, 2009.
Ketjarut, S. and R. Pongsawatmanit. (2009). The 35th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 35). October 15-17, 2009.
Ketjarut, S. and R. Pongsawatmanit. (2010). The 36th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 36). October 26-28, 2010.
Ketjarut, S., S. Thongchai and R. Pongsawatmanit. (2011). The 12th Congress of Royal Golden Jubilee Ph.D. Program (RGJ-Ph.D. Congress XII). April 1-3, 2011.
Ketjarut, S., R. Pongsawatmanit, K. Nishinari. (2012). 59th Annual Meeting of Japan Society for Food Science and Technology (JSFST). Fuji Women's University, Sapporo, Hokkaido, Japan, August 29-31, 2012.
Ketjarut, S., R. Pongsawatmanit, K. Nishinari. (2012). Osaka City University, Osaka, Japan, September 5, 2012.
Pongsawatmanit, R. and S. Ketjarut. (2014). Tokyo, Japan, June 10-13, 2014
หน่วยวิจัยที่สังกัด
หน่วยวิจัยทางด้านวิทยาการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี (SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR WELL-BEING)

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Faculty of Agricultural Product Innovation and Technology

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

E-mail  aiswu@g.swu.ac.th

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา