ดร. ศรีวิกรณ์ ดิษฐอุดมโพธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ASST.PROF.Dr.SRIVIKORN DITUDOMPO
Affiliation (สังกัด)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
Qualification (วุฒิ)
ป.เอก : Ph.D. (Food Science and Human Nutrition)
ป.โท : วศ.ม. (วิศวกรรมอาหาร)
ป.ตรี : วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ)

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย