ดร. ศรีวิกรณ์ ดิษฐอุดมโพธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ASST.PROF.Dr.SRIVIKORN DITUDOMPO
สังกัด
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
วุฒิ
ป.เอก : Ph.D. (Food Science and Human Nutrition)
ป.โท : วศ.ม. (วิศวกรรมอาหาร)
ป.ตรี : วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ)
ความเชี่ยวชาญ
วิศวกรรมอาหาร, การฆ่าเชื้อด้วยรีทอร์ท, การแปรรูปอาหารโดยใช้เครื่องเอ็กซ์ทรูด,
การอบแห้งและแช่อิ่มอบแห้ง, ไฮโดรเจลบีด, คุณสมบัติทางวิสโคอิลาสติกของวัสดุชีวภาพ, ทฤษฎี HYBRID MIXTURE,
บรรจุภัณฑ์แบบควบคุมบรรยากาศ
ประสบการณ์ในการทำวิจัย

- การพัฒนานวัตกรรมเครื่องอบแห้งจิ้งหรีดด้วยเทคนิคสเปาท์ฟลูอิดเบดร่วมกับไมโครเวฟและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ (ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร), 2563
- การพัฒนาเครื่องดื่มมันเทศสีม่วงชนิดผงกึ่งสำเร็จรูปสำหรับผู้บริโภคสูงอายุ, 2563
- ผลของเส้นใยอาหารที่ละลายน้ำต่อลักษณะทางเคมีกายภาพของไส้เบอร์เกอร์เนื้อเทียมจากพืชแช่แข็ง, 2563
- การพัฒนาเบอร์เกอร์ปลาพร้อมปรุงและพร้อมบริโภคเพื่อสุขภาพ, 2562
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพสตรีขนุนเสริมใยอาหารและลดพลังงาน: การเติมซังขนุน และน้ำตาลแอลกอฮอล์, 2562
- การพัฒนากล้วยหนึบเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนจากจังหวัดนครนายก ในตลาดขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ, 2562
- การยืดอายุการเก็บรักษาและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับฮ่อยจ๊อพร้อมบริโภคโดยการให้ความร้อนในรีทอร์ทเพาช์ (ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย), 2562
- การเพิ่มมูลค่าให้แก่มันพื้นเมืองโดยการพัฒนาเป็นขนมขบเคี้ยวชนิดทอด, 2561
- การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 2: สแนคจากหนังปลาหมึก (ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย), 2561
- การประเมินคุณภาพและอายุการเก็บรักษาไส้เผือกผสมแห้วบรรจุรีทอร์ทเพาช์ (ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2561
- การยืดอายุการเก็บห่อหมกย่างพร้อมบริโภคโดยใช้เทคโนโลยีการฆ่าเชื้อชนิดฉีดพ่นด้วยไอน้ำร้อน (ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย), 2561
- พัฒนาผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองอัดเม็ด (ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย), 2560
- การพัฒนาวิธีตรวจสอบคุณภาพความสดและปริมาณสารฟอสเฟตของผลิตภัณฑ์กุ้งแช่เยือกแข็งแบบรวดเร็วด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรด (ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร), 2560
- ปัจจัยการผลิตที่มีผลต่อการแช่อิ่มในการผลิตขิงอบแห้งปริมาณน้ำตาลต่ำ, 2559
- คุณสมบัติทางวิสโคอิลาสติกของเต้าหู้นมน้ำตาลแลคโตสต่ำ, 2559
- การผลิตแป้งรำข้าวสกัดน้ำมันดัดแปรด้วยเครื่องเอ็กซ์ทรูดเดอร์, 2558
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์โมจิไส้ผลไม้ (ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย), 2549
- การผลิตน้ำยาและน้ำปรุงรสผัดไทยแบบผงโดยวิธีการอบแห้งแบบโฟมแมท (ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย), 2549
- การพัฒนากระบวนการแช่อิ่มอบแห้งสำหรับมะเขือเทศแห้งที่มีปริมาณน้ำตาลต่ำ (ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย), 2549
- ปัจจัยการผลิตที่มีผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แผ่น (ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา), 2548
- การพัฒนาสูตรและกรรมวิธีการผลิตน้ำยากะทิผง (ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย), 2548
- การใช้สารประกอบไฮโดรคอลลอยด์ทดแทนสารประกอบฟอสเฟตในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอิมัลชั่น (ร่วมกับบริษัท คาลดิก (ไทยแลนด์) จำกัด), 2548
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แผ่น, 2547
- การศึกษาชนิดและปริมาณของสารปรับปรุงเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์เยลลี่ลูกสำรอง (ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย), 2547
- การศึกษาคุณภาพและอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์น้ำพริกกะปิอบแห้ง (ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย), 2547
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

JOURNALS

1. Baka, R., Kunanopparat, T., Rungchang, S., Ditudompo, S. and Siriwattanayotin, S. 2018. Reduction of the Phosphate Soaking Time Required for Shrimp Products using Pulsed Vacuum Condition. Journal of Aquatic Food Product Technology. 27(7): 795-802.
2. Ditudompo, S., Takhar, P.S., Ganjyal, G.M. and Hanna, M.A. 2016. Effect of extrusion conditions on expansion behavior and selected physical characteristics of cornstarch extrudates. Transactions of the ASABE. 59(4): 969-983.
3. Ditudompo, S., Takhar, P.S. 2015. Hybrid Mixture Theory Based Modeling of Transport Mechanisms and Expansion-Thermomechanics of Starch During Extrusion. AIChE Journal. 61(12): 4517-4532.
4. Ditudompo, S., Takhar, P.S., Ganjyal, G. and Hanna, M. 2013. Effect of temperature and moisture on mechanical properties of extruded cornstarch. Journal of Texture Studies. 44(3): 225-237.
5. Hongsprabhas, P. and Dit-udom-po, S. 2006. Influence of flour type on mechanical properties of calcium-induced egg albumen-flour composite gel. International Journal of Food Engineering. 2(1): 13 pp.
6. ศรีวิกรณ์ ดิษฐอุดมโพธิ์ และชลธิชา ปิตตาระเต. 2550. การถ่ายเทมวลสารระหว่างการทำแห้งด้วยวิธีการออสโมซิสมะเขือเทศโดยใช้น้ำตาลซูโครส ซอร์บิทอล และมอลทิทอล. วารสารวิทยาศาสตร์การเกษตร. 38(6) (พิเศษ): 115-118.
7. เสาวภาคย์ วัฒนพาหุ และศรีวิกรณ์ ดิษฐอุดมโพธิ์. 2550. ผลของการใช้ไฮโดรคอลลอยด์ทดแทนไตรโพลีฟอสเฟตต่อคุณสมบัติทางกายภาพและประสาทสัมผัสของไส้กรอกหมูแบบอิมัลชัน. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. 23(1): 47- 56.
PROCEEDINGS
1. Ditudompo, S., Peepanich, J., Jarnpim, S., Kunanopparat, T. and Rungchang, S. 2019. Influence of -galactosidase and temperature treatment to milk on functional and reconstitution properties of low lactose milk powders by spray drying. The 2019 American Dairy Science Association (ADSA) Annual Meeting. Cincinnati, OH, USA. June 23-26, 2019.
2. Sringarm, C., Numthuam, S., Ditudompo, S., and Rungchang, S. 2019. Development of rapid method for determination of freshness quality of shrimp using near infrared spectroscopy. Proceedings of 2019 International Congress on Chemical, Biological and Environmental Sciences (ICCBES 2019). Osaka, Japan. May 7-9, 2019. 192-200.
3. Ditudompo, S., Rungchang, S. and Kunanopparat, T. 2018. Functional Properties of Defatted Rice Bran Modified by Extrusion Process. IFT Annual Meeting & Food Expo. Chicago, IL, USA. July 15-18, 2018.
4. Sringarm, C., Namuangrak, M., Rittaa, M., Ditudompo, S., Numthuam, S. and Rungchang, S. 2018. Determination of freshness in white shrimp using near infrared spectroscopy. The 20th Food Innovation Asia Conference 2018 (FIAC 2018): Creative Food for Future and Sustainability. Bangkok, Thailand. June 14-16, 2018.
5. Ditudompo, S., Kunanopparat, T. and Rungchang, S. 2016. Modeling of Mass Transfer during Osmotic Dehydration of Cherry Tomato with Sorbitol and Maltitol Solutions. IFT Annual Meeting & Food Expo. Chicago, IL. July 16-19, 2016.
6. Takhar, P.S. and Ditudompo, S. 2016. Hybrid Mixture Theory Based Modeling of Unsaturated Transport Mechanisms Coupled with Poroviscoelastic Deformation in Expanding Starch. IFT Annual Meeting & Food Expo. Chicago, IL. July 16-19, 2016.
7. Takhar, P.S. and Ditudompo, S. 2015. Unsaturated Transport and Thermomechanical Changes in Expanding Poroviscoelastic Biopolymers Subjected to Extrusion. 7th International Conference on Porous Media & Annual Meeting of the International Society for Porous Media. Padova, Italy. May 18-21, 2015.
8. Ditudompo, S. and Takhar, P.S. 2015. Modeling of Coupled Two-Scale Unsaturated Transport and Mechanical Deformation of Starch Expansion during Extrusion: A Poroviscoelastic Approach. IFT Annual Meeting & Food Expo. Chicago, IL. July 13-16, 2013.
9. Ditudompo, S. and Takhar, P.S. 2013. Hybrid Mixture Theory Based Model for Expanding Cornstarch During Extrusion. IFT Annual Meeting & Food Expo. Chicago, IL. July 13-16, 2013.
10. Ditudompo, S. and Takhar, P.S. 2012. Dynamic viscoelastic properties of extruded cornstarch by dynamic mechanical analyzer. 2012 ASABE Annual International Meeting. Dallas, TX. July 29 - August 1, 2012.
11. Takhar, P.S. and Dit-u-dompo, S. 2010. Stress Crack Formation during Drying of Corn Kernels. 2010 Inverse Problem Symposium. Michigan State University, Kellogg Hotel & Conference Center, East Lansing, Michigan. June 6-8, 2010.
12. Hongsprabhas, P. and Dit-udom-po, S. 2005. Effect of carrageenan and calcium on mechanical properties of mungbean-based composite gels. Proceeding: The Starch Update 2005, p. 261-267: The 3rd Conference on Starch Technology, BioThailand 2005. Biotechnology Challenges in the 21st Century. Bangkok, Thailand. November 4-5, 2005.
13. ศรีวิกรณ์ ดิษฐอุดมโพธิ์ และชลธิชา ปิตตาระเต.2550. การถ่ายเทมวลสารระหว่างการทำแห้งด้วยวิธีการออสโมซิสมะเขือเทศโดยใช้น้ำตาลซูโครส ซอร์บิทอล และมอลทิทอล. บทคัดย่อ: การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 1. 19-20 กรกฎาคม 2550 ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว. กรุงเทพมหานคร. หน้า 65-69.
14. ศรีวิกรณ์ ดิษฐอุดมโพธิ์ และเสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง. 2550. การพัฒนากระบวนการผลิตขนมขบเคี้ยวจากผักบุ้ง. ใน เรื่องเต็มการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ประจำปี 2550. 2-3 กรกฎาคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. หน้า 1-9.
15. ชลธิชา ปิตตาระเต, นภาพร เจริญชัยเพชร และศรีวิกรณ์ ดิษฐอุดมโพธิ์. 2550. การพัฒนากระบวนการแช่อิ่มอบแห้งสำหรับมะเขือเทศแห้งที่มีปริมาณน้ำตาลต่ำ. ใน เรื่องเต็มงานนิทรรศการแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว ครั้งที่ 5. 20-22 เมษายน 2550 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ สยามพารากอน. กรุงเทพมหานคร. 7 หน้า.
16. นัฐพล สิริพันธ์สวัสดิ์, ภัทรพร เรืองฤทธิ์นำชัย และศรีวิกรณ์ ดิษฐอุดมโพธิ์. 2550. การพัฒนาผลิตภัณฑ์โมจิไส้ผลไม้. ใน เรื่องเต็มงานนิทรรศการแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว ครั้งที่ 5. 20-22 เมษายน 2550 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ สยามพารากอน. กรุงเทพมหานคร. 6 หน้า.
17. ภัทรินทร์ สาณะวัฒนา, สุธนา สกุลดาว และศรีวิกรณ์ ดิษฐอุดมโพธิ์. 2550. ใน เรื่องเต็มการผลิตน้ำยาและน้ำปรุงรสผัดไทยแบบผงโดยวิธีการอบแห้งแบบโฟมแมท. งานนิทรรศการแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว ครั้งที่ 5. 20-22 เมษายน 2550 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ สยามพารากอน. กรุงเทพมหานคร. 8 หน้า.
18. ศรีวิกรณ์ ดิษฐอุดมโพธิ์ และเสาวภาคย์ วัฒนพาหุ. 2549. ผลของการทดแทนสารประกอบฟอสเฟตด้วยไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณสมบัติทางกายภาพและประสาทสัมผัสของไส้กรอกปลา. ใน เรื่องเต็มการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ประจำปี 2549. 17 สิงหาคม 2549 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. หน้า 119-129.
19. เฟื่องลดา วีระสัย, สมศักดิ์ มณีรัตนะกูล, ศรีวิกรณ์ ดิษฐอุดมโพธิ์ และสุรเชษฐ์ กฤชแสงโชติ. 2549. การศึกษาการเปลี่ยนจากโซลเป็นเจลของเยลลี่โดยเทคนิคอัลทราโซนิก. บทคัดย่อ: การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง. 10-12 ตุลาคม 2549 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์. กรุงเทพมหานคร. หน้า 215-216.
20. วิไลรัตน์ บรรเจิดพิธพร, อุษา พันธุ์สุจริตไทย และศรีวิกรณ์ ดิษฐอุดมโพธิ์. 2549. การพัฒนาสูตรและกรรมวิธีการผลิตน้ำยากะทิผง. ใน เรื่องเต็มงานแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว ครั้งที่ 4 ศึกดวลคนอัจฉริยะ IRPUS 49 เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ พัฒนาอัจฉริยะสู่อุตสาหกรรม. 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2549 ณ เอ็มซีซีฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน. กรุงเทพมหานคร. 5 หน้า.
21. ศรีวิกรณ์ ดิษฐอุดมโพธิ์. 2549. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากแกนสับปะรด แครอท และผักบุ้ง. ใน เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 44. เกษตรศาสตร์เพื่อพลังงานชีวภาพตามแนวพระราชดำริ. 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2549 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพมหานคร. หน้า 290-296.
22. ธีรยุทธ ตติยประภา, สุวิชา ชลวณิชย์กุล และศรีวิกรณ์ ดิษฐอุดมโพธิ์. 2548. การศึกษาคุณภาพและอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์น้ำพริกกะปิอบแห้ง. ใน เรื่องเต็มงานแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว ครั้งที่ 3 กลไกอัจฉริยะ ระบบสร้างคนคุณภาพสู่อุตสาหกรรม. 1 – 3 พฤษภาคม 2548 ณ ห้องพระราม 2 ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2. กรุงเทพมหานคร. 5 หน้า.
23. ชนัญชิดา บุญสิทธิ์, สิริพร มังกรศิลานนท์ และศรีวิกรณ์ ดิษฐอุดมโพธิ์. 2548. การศึกษาชนิดและปริมาณของสารปรับปรุงเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์เยลลี่ลูกสำรอง. ใน เรื่องเต็มงานแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว ครั้งที่ 3 กลไกอัจฉริยะ ระบบสร้างคนคุณภาพสู่อุตสาหกรรม. 1 – 3 พฤษภาคม 2548 ณ ห้องพระราม 2 ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2. กรุงเทพมหานคร. 6 หน้า.
24. ศรีวิกรณ์ ดิษฐอุดมโพธิ์, อนันต์ ทองทา และสายลม สัมพันธ์เวชโสภา. 2543. การทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการคายความร้อนที่เกิดจากการหายใจของกล้วยหอมทอง Musa (AAA group). บทคัดย่อ: งานแสดงนิทรรศการและการสัมมนางานวิจัยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ. 28 มีนาคม 2543 ณ โรงแรมเรดิสัน. กรุงเทพมหานคร.
หน่วยวิจัยที่สังกัด

หน่วยวิจัยทางด้านวิทยาการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี (SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR WELL-BEING)

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

E-mail  aiswu@g.swu.ac.th

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา