ดร.พัชรกมน หนูเอียด

รองศาสตราจารย์
ASSOC.PROF.Dr.-Ing.Patcharakamon Nooeaid
ตําแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
สังกัด
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
วุฒิ
ปริญญาเอก MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (2557) FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITÄT ERLANGEN-NÜRNBERG,GERMANY
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (2550) วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมี (2548) มหาวิทยาลัยมหิดล
ความเชี่ยวชาญ
BIOMATERIALS, TISSUE ENGINEERING, BIODEGRADABLE POLYMERS,
BIOACTIVE GLASSES AND BIOCERAMICS, BIOCOMPOSITES

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Faculty of Agricultural Product Innovation and Technology

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

E-mail  aiswu@g.swu.ac.th

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา