ดร. พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ASST.PROF.Dr.PISIT DHAMVITHEE
ตําแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
สังกัด
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
วุฒิ
ป.เอก : วท.ด. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
ป.โท : วท.ม. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
ป.ตรี : วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
ความเชี่ยวชาญ
การวิจัยผู้บริโภค, เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับผักและผลไม้, การแปรรูปผักและผลไม้, การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักและผลไม้, สถิติประยุกต์ในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์, การจัดการนวัตกรรม, กระบวนการคิดและการออกแบบธุรกิจนวัตกรรม
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.)

Pupan N, Dhamvithee P, Jangchud A, Boonbumrung S. Influences of different freezing and thawing methods on the physicochemical, flavor, and sensory properties of durian puree (cv. Monthong). Journal of Food Processing and Preservation 2018; 42: 1-12.
Leesuksawat W, Jangchud A, Jangchud K, Dhamvithee P, Prinyawiwatkul W.
Development of an emotion lexicon and its application in demographic. Agriculture
and Natural Resources 2019; 53: 545-554.

บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

Yamalee P, Dhamvithee P. Optimization of coconut water powder by using spray drying and foam mat drying method: Effect of drying conditions on physico-chemical and sensory properties. Proceedings of the 44th Congress of Science and Technology of Thailand; 2018 October 29-31; Bangkok, Thailand, p. 237-245.
Banjongjit P, Dhamvithee P. Influence of Composition and Processing on Quality of Coconut Sugar. Proceeding of the 15th KU-KPS Conference; 2018 December 6-7; Nakonpratom, Thailand, p. 326-333.
Chaiwongsurarit S, Dhamvithee. P. Influence of Ultrasound on Physical, Chemical and Phytochemical Properties of Coconut Inflorescence Sap (Cocos nucifera L.). Proceeding of the 15th KU-KPS Conference; 2018 December 6-7; Nakonpratom, Thailand, p.322-325.
Chusak S, Dhamvithee P. Influence of opening coconut fruit and sodium metabisulphite on quality changes of coconut water during storage. Proceeding of the Kasetsart University Annual Conference; 2019 January 29 - February 1; Bangkok, Thailand, p.771-779.
ข้อมูลด้านอื่นๆ
ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้
รางวัลดีเด่น โครงการ Dare to Change. รายวิชาการพัฒนาแนวคิดนวัตกรรม, ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ, 2564.

พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ประสาทสัมผัส ฉบับราชบัณฑิตยสภา, สำนักพิมพ์บริษัทสหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำกัด, กรุงเทพฯ, 320 หน้า

สิทธิบัตร
พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี และ อาจารีย์ เอี่ยงพงศ์ไพฑูรย์. สูตรและกระบวนการแปรรูปซุปก้อนหอมหัวใหญ่, อนุสิทธิบัตร, 2554. กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์.
พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, วาสินี จันทร์นวล และ สุภาภรณ์ ปทุมโย. สูตรและกระบวนการแปรรูปฟิล์มป้องกันการเกิดไอน้ำที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ, อนุสิทธิบัตร, 2555. กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์.

ตำรา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ
พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี. ระบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์, หน้า 39-48 ใน การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร.
กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2549.
พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี. กรณีศึกษา: การวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์, หน้า 14-1-14-41 ใน สถิติและวิจัยทางด้าน
อาหารและโภชนาการ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช; 2555.
พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี. กรณีศึกษา: การวิจัยด้านการทดลอง, หน้า 15-1-15-47 ใน สถิติและวิจัยทางด้านอาหาร
และโภชนาการ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช; 2555.
พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี. งานวิจัยสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, หน้า 15-1-15-47 ใน ผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช; 2557.

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

E-mail  aiswu@g.swu.ac.th

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย