ดร. กมลชัย ชะเอม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ASST.PROF.Dr.KAMONCHAI CHA-AIM
สังกัด
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
วุฒิ
ป.เอก : Ph.D.(Biotechnology)
ป.โท : วท.ม. (พฤกษศาสตร์)
ป.ตรี : วท.บ. (พฤกษศาสตร์)
ความเชี่ยวชาญ
การปรับปรุงสายพันธุ์ยีสต์ในการผลิตเอนไซม์และเอทานอล
การใช้ประโยชน์จากรากลุ่ม White rot fungi ในการฟอกเยื่อกระดาษ
การใช้ประโยชน์จากชีวมวลพืชในการผลิตสารเคมีที่สำคัญ
ประสบการณ์ทำวิจัยภายนอก
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก (ระบุหัวข้อโครงการวิจัยที่เคยดำเนินการ)
อนุพันธ์เซลลูโลสและฟิลม์ผสมชีวภาพที่ย่อยสลายได้-ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงที่มีศักยภาพจากชานอ้อยที่มีอนุภาคต่างกัน หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) ภายใต้แผนงาน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG in Action) 2563 680,000 บาท
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
Journals
1) Sophonputtnaphoca, S., Chuthong. P., Cha-aim, K., and, Nooeiad, P. (2019). Potential of Thai rice straw as raw material for the synthesis of carboxymethylcellulose. International Food Research Journal. 26 (3): 969-798.
2) Sophonputtnaphoca, S. and Cha-aim, K. (2017). Water hyacinth biomass: An alternative feedstock for the production of fermentable sugar and bioethanol. Proceedings the 10th Srinakharinwirot University Research Conference.
3) Hoshida, H., Tsuneyasu, F., Cha-aim, K., and Akada, R. (2013). N-Glycosylation deficiency enhanced heterologous production of a Bacillus licheniformis thermostable -amylase in Saccharomyces cerevisiae. Applied Microbiology and Biotechnology. 93(12): 5473-5482.
4) Fukunaga, T., Cha-aim, K., Hirakawa, Y., Sakai, R., Kitagawa, T., Nakamura, M., Nonklang, S., Hoshida, H., and Akada, R. (2013). Designed construction of recombinant DNA at the URA30 locus in the yeast Saccharomyces cerevisiae. Yeast. 30(6): 243-253.
5) Yarimizu, T., Nonklang, S., Nakamura, J., Tokuda, S., Nakagawa, T., Lorreungsil, S., Sutthikhumpha, S., Pukahuta, C., Kitagawa, T., Nakamura, M., Cha-aim, K., Limtong, S., Hoshida, H., Akada, R. (2013). Identification of auxotrophic mutants of the yeast Kluyveromyces marxianus by non-homologous end joining-mediated integrative transformation with genes from Saccharomyces cerevisiae. Yeast. 30(12): 485-500.
6) Cha-aim, K., Hoshida, H., Fukunaga, T. and Akada, R. (2009). Reliable fusion PCR mediated by GC-rich overlap sequences. Gene. 434: 43-46.
7) Ano, A., Suehiro, D., Cha-aim, K., Aritomi, K., Phonimdaeng, P., Nontaso, N., Hoshida, H., Mizunuma, M., Niyakawa, T. and Akada, R. (2009). Combinatorial gene overexpression and recessive mutant gene introduction in sake yeast. Bioscience Biotechnology and Biochemistry. 73(3): 633-640.
8) Nonklang, S., Abdel-Banat M. A. B., Cha-aim, K., Moonjai, N., Hoshida, H., Limtong, S., Yamada, M., and Akada, R. (2008). High-temperature ethanol fermentation and transformation with linear DNA in the thermotolerant yeast Kluyveromyces marxianus DMKU3-1042. Applied and Environmental Microbiology. 74(24): 7514-7521.


Proceedings
1) Cha-aim, K. Hoshida, H and Akada R. Construction and analysis of temperature-sensitive mutants by chromosomal site-directed mutagenesis in Saccharomyces cerevisiae. Summary book, the final Joint Seminar; Establishment of an international research core for bio-research fields with microbes from tropical areas (World-class research hub of tropical microbial resources and their utilization), Yamaguchi University, Japan. December 1st – 3rd, 2018. 121-124.
2) Cha-aim, K. Apichitnarakorn, T. Punya, T. Sophonputtanaphoca, S. Hoshida, H. and Akada, R. Hydrolysis of Starch by Fungal Enzymes for semi-batch fermentation using Saccharomyces cerevisiae and ethanol production. Book of Abstract, the 7th International Conference on Fermentation Technology for value added Agricultural Products. Pullman Khon Kaen Raja Orchid Khon Kaen, Thailand. July 25th - 28th, 2017. P.162 (Poster)
3) Cha-aim, K. Hoshida, H and Akada R. Role of Mlh1 and Pms1 for DNA mismatch repair deficiency in Saccharomyces cerevisiae. Book of Abstract, the 2nd Joint Seminar; Core to core program A. Advanced Research Networks, Bansaen Heritage Hotel, Chonburi, Thailand. November 14th - 15th, 2016. P.41 (Poster)

หน่วยวิจัยที่สังกัด
หน่วยวิจัยทางด้านวิทยาการชีวภาพเพื่อความยั่งยืน (Science and Technology for Sustainability)

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย