ดร. กมลชัย ชะเอม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ASST.PROF.Dr.KAMONCHAI CHA-AIM
Affiliation (สังกัด)
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
Qualification (วุฒิ)
ป.เอก : Ph.D.(Biotechnology)
ป.โท : วท.ม. (พฤกษศาสตร์)
ป.ตรี : วท.บ. (พฤกษศาสตร์)

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย