ดร. อุลิสาณ์ พาชีครีพาพล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ASST.PROF.Dr.ULISA PACHEKREPAPOL
สังกัด
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
วุฒิ
ป.เอก : Ph.D. (Food Science)
ป.โท : M.Sc. (Mediterranean and Tropical Agro-Food Engineering)
ป.ตรี : วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ)

ความเชี่ยวชาญ
DAIRY FOOD, DAIRY CHEMISTRY, FOOD RHEOLOGY,
FOOD PROCESSING
ประสบการณ์ในการทำวิจัย
นวัตกรรมอาหารจากน้ำมฃนมมะพร้าวหมักไพรไบโอติกในรูปแบบผลิตภัณฑ์คล้ายโยเกริ์ตและขนมขบเคี้ยว
จากกระบวนการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง,2563
การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมหมักโพรไบโอติกสายพันธุ์ไทยต้านอนุมูลอิสระ,2563
การพัฒนานวัตกรรมเครื่องอบแห้งจิ้งหรีดด้วยเทคนิคสเปาท์ฟลูอิดเบดร่วมกับไมโครเวฟและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์,2563
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใส้เบอร์เกอร์พร้อมปรุงและพร้อมบริโภคเพื่อสุขภาพ,2562
การพัฒนา “กล้วยหนึบ” เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนจากจังหวัดนครนายกในตลาดขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ,2562
การเพิ่มมูลค่าให้แก่มันพื้นเมืองโดยการพัฒนาเป็นขนมขบเคี้ยวชนิดทอด,2562
การยืดอายุการเก็บรักษาและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับฮ่อยจ๊อพร้อมบริโภคโดยการให้ความร้อนในรีทอร์ทเพาช์,2562
การพัฒนาโยเกิร์ตซินไบโอติกแลคโตสต่ำสำหรับผู้ที่มีภาวะพร่องเอนไซม์แลคเตส,2561
การยืดอายุการเก็บห่อหมกย่างพร้อมบริโภคโดยใช้เทคโนโลยีการฆ่าเชื้อชนิดฉีดพ่นด้วยไอน้้าร้อน,2561
การพัฒนาโยเกิร์ตฟังชั่นนอลปราศจากไขมันชนิดคนโดยใช้แบคทีเรียที่ผลิตเอกซ์โซโพลีแซกคาไรด์ช่วยเพิ่มความคงตัวและปรับปรุงเนื้อสัมผัส,2560
การพัฒนาโยเกิร์ตเสริมแคลเซียมปราศจากไขมันผสมกล้วย,2559
ผลของแป้งข้าวไรซ์เบอรี่ต่อโยเกิร์ตปราศจากไขมัน,2558
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโปรตีนถั่วเหลืองผสมสารสกัดจากข้าวไรซ์เบอรี่,2558
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
JOURNALS
Sirichotinun N, Pachekrepapol U, Nantavisai K, Taweechotipatr M, Nilwarangkoon S. Probiotic characterization and in vitro cholesterol lowering effects of lactic acid bacteria isolated from Thai healthy infants. Songklanakarin J Sci Technol. 42:671-677.
Pachekrepapol U, Waranich J, Kamlangeak P. Impact of calcium fortification on physicochemical, rheological and microbiological properties of stirred yogurts blended with banana purée. Burapha Science Journal. 2018;23:79-91.
Pachekrepapol U, Phoosri P, Rerkchaimongkol S. Effect of purple rice flour addition on stability and total phenolic contents of non-fat set yogurt. Srinakharinwirot Science Journal. 2016;32:212-225.
Pachekrepapol, U., J. A. Lucey, Y. Gong, R. Naran, and P. Azadi. 2017. Characterization of the chemical structures and physical properties of exopolysaccharides produced by various Streptococcus thermophilus strains. J. Dairy. Sci. 100:3424-3435.
Pachekrepapol, U., D. S. Horne, and J. A. Lucey. 2014. Interactions between acidified dispersions of milk proteins and dextran or dextran sulfate. J. Dairy. Sci. 97:5371–5382.
Pachekrepapol, U., D. S. Horne, and J. A. Lucey. 2015. Impact of dextran and dextran sulfate on the structural and rheological
properties of model acid milk gels. J. Dairy. Sci. 98:2843–2852.
Proceeding
Pachekrepapol, U., P. Phoosri, and S. Rerkchaimongkol. 2016. Impact of Purple Rice Flour on Physicochemical and Textural Properties
of Yogurt. Paper presented at International Symposium on Fundamental and Applied Sciences (ISFAS), Kyoto, Japan.

การนำเสนอผลงานวิชาการ
Whisetkhan, P., M. Taweechotipatr, and U. Pachekrepapol. 2019. Isolation and Identification of Probiotic Lactic Acid Bacteria with Cholesterol Lowering Potential and Their Use in Fermented Milk Product. ICPFF 2019: 21st International Conference on Probiotics and Functional Foods, Miami, USA, March 2019.
Pachekrepapol, U., and N. Srithawatsuwan. 2017. Development of Soy-Based Beverage Blended with Riceberry Rice Flour. International Conference on Applied Sciences, Sapporo, Japan, January 2017.
Pachekrepapol, U., P. Phoosri, and S. Rerkchaimongkol. 2016. Impact of Purple Rice Flour on Physicochemical and Textural Properties of Yogurt (Poster presentation). Symposium on Fundamental and Applied Sciences (ISFAS), Kyoto, Japan, March 2016.
Pachekrepapol, U., and J. A. Lucey. 2014. Impact of Different Types of Exopolysaccharides on the Physical and Rheological Properties of Yogurts (Poster presentation). Joint American Dairy Science Association -American Society of Animal Science Annual Meeting, Kansas City, MO, July 2014.
Pachekrepapol, U. 2013. Interactions between Biopolymers and Milk Proteins in Acid Gels (Oral presentation). Wisconsin Center for Dairy Research (CDR) Industry Team Research Forum, Madison, WI, November 2013
Pachekrepapol, U., D. S. Horne, and J. A. Lucey. 2013. Interactions between Acidified Dispersions of Milk Proteins with Dextran or Dextran Sulfate (Oral Presentation). Joint American Dairy Science Association - American Society of Animal Science Annual Meeting, Indianapolis, IN, USA, July 2013.
Pachekrepapol, U., D. S. Horne, and J. A. Lucey. 2012. Impact of Dextran and Dextran Sulfate on the Structural and Rheological Properties of Acid Milk Gels (Oral presentation). International Symposium on Food Rheology and Structure, Zurich, Switzerland, April 2012.
Pachekrepapol, U., D. S. Horne, and J. A. Lucey. 2011. Dextran Addition to Model Acid Gels to Explore the Mechanism by which EPS Influence Yogurt Texture (Oral presentation). Joint American Dairy Science Association -American Society of Animal Science Annual Meeting, New Orleans, LA, USA, July 2011.
หน่วยวิจัยที่สังกัด
หน่วยวิจัยทางด้านวิทยาการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี (SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR WELL-BEING)

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Faculty of Agricultural Product Innovation and Technology

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

E-mail  aiswu@g.swu.ac.th

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา