ดร.วิไลพร ไกรสุวรรณ

อาจารย์
LECT.Dr.WILAIPORN KRAISUWAN
ตําแหน่ง
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
สังกัด
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
วุฒิ
ปริญญาเอก : วท.ด. (ปิโตรเคมี)
ปริญญาโท : วท.ม.(ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิมอร์)
ปริญญาตรี : วท.บ.(เคมีอุตสาหกรรม)
ความเชี่ยวชาญ
- Chemical modification of chitin-chitosan for biomedical applications
- Cellulose and its derivatives-based hydrogels for agricultural applications
- Synthesis of hydrogels from biopolymers
ประสบการณ์ในการทำวิจัย
ประสบการณ์ในการทำวิจัย
การขึ้นรูปและการวิเคราะห์ไฮโดรเจลของแบคทีเรียเซลลูโลสและควอเทอร์ไนซ์ไคโตซานสำหรับใช้เป็น
วัสดุปิดแผล, 2563
การกระตุ้นความกระตือรือร้นของนิสิตโดยการมอบหมายงานก่อนเข้าชั้นเรียน, 2563
การสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษณ์ของไฮโดรเจลฐานเซลลูโลสสำหรับใช้งานทางด้านเกษตรกรรม, 2561
ฟิล์มยับยั้งแบคทีเรียจากควอเทอร์นารีแอมโมเนียมไคโตซานสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร, 2559
ฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียของฟิล์มควอเทอร์ไนซ์เซลลูโลสผสมกับพอลิไวนิลแอลกอฮอล์, 2559
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
JOURNALS
 Graisuwan W, Puthong S, Zhao H, Kiatkamjornwong S, Theato P, Hoven V.P. Thermoresponsive and active functional fiber mats for cultured cell recovery. Biomacromolecules, 2017, 18, 3714-3725.
 Graisuwan W, Zhao H, Kiatkamjornwong S, Theato P, Hoven V.P. Formation of thermo-sensitive and cross-linkable micelles by self-assembly of poly(pentafluorophenyl acrylate)-containing block copolymer. J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem. 2015, 53, 1103-1113.
 Noppakundilograt S, Piboon P, Graisuwan W, Nuisin R, Kiatkamjornwong S. Encapsulated eucalyptus oil in ionically cross-linked alginate microcapsules and its controlled release. Carbohydr. Polym. 2015, 131, 23-33.
PROCEEDINGS
 Petchwattana N, Channuan W, Kraisuwan W, Thepchalerm C, Singhaboot P, Jitjaicham S. Mechanical, Thermal and Morphological Properties and Raw Materials Cost Estimation of Poly(butylene succinate)/Calcium Carbonate Composites. The 6th International Conference on Life Science and Biological Engineering. Osaka International Convention Center Corporation, Osaka, Japan. 27-29 November 2018. p. 636-641.
 Kraisuwan W, Kunthong S, Trisang U, Singhaboot P. Preparation and Characterization of Quaternized Cellulose/Ethylene Vinyl Alcohol Blended Films. The 12th Srinakarinwirot University Research Conference 2019. Srinakarinwirot University, Bangkok, Thailand, 21-22 March 2019. p.1131-1141.
หน่วยวิจัยที่สังกัด
หน่วยวิจัยทางด้านวิทยาการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี (SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR WELL-BEING)

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Faculty of Agricultural Product Innovation and Technology

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

E-mail  aiswu@g.swu.ac.th

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา