สุจินดา จิตต์ใจฉำ

อาจารย์
LECT.SUJINDA JITJAICHAM
ตําแหน่ง
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
สังกัด
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
วุฒิ
ป.โท : วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ)
ป.ตรี : วศ.บ. (เคมีสิ่งทอ)
ความเชี่ยวชาญ
- เทคโนโลยีสิ่งทอ การย้อมสีธรรมชาติ
- การเตรียมเส้นใยแบบอิเล็กโตรสปินนิง
- วัสดุพอลิเมอร์ฐานชีวภาพ
ประสบการณ์ในการทำวิจัย
การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ไบโอคอมพอสิตลามิเนตจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร: กาบกล้วย/ พอลิแลกติกแอซิด
(ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์), 2562
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
JOURNALS
Jitjaicham, S., Malakul, R., and Kittikorn, T. Use of chitosan and its derivative as fungal (Aspergillus niger) inhibitor on poly (lactic) acid/ sisal biocomposite. Srinakharinwirot Science Journal. 2019; 35(2): 1-16.
Jitjaicham, S., Kampalanontwat, P., and Supaphol, P. Metal adsorption behavior of 2,4-dinitrophenylhydrazine modified polyacrylonitrile
nanofibers. eXPRESS Polymer Letters. 2013; 7(10): 832-841.
Sutasinpromprae, J., Jitjaicham, S., Nithitanakul, M., Meechaisue, S., and Supaphol, P. Preparation and Characterization of Ultra-fine
Electrospun Polyacrylonitrile Fibers and Their Subsequent Pyrolysis to Carbon Fibers. Polymer International. 2006; 55(8): 825-833. 3
Jarusuwannapoom, T., Hongrojjanawiwat, W., Jitjaicham, S., Wannatong, L., Nithitanakul, M., Pattamaprom, C., Koombhongse, P., Rangupan, R., and Supaphol, P. European Polymer Journal. 2005; 41: 409-421.
PROCEEDINGS
Jitjaicham, S., Nithitanakul, M., and Supaphol, P. Morphological investigation of electrospun ultra-fine polystyrene fibers: effects of molecular weight, molecular weight distribution of polystyrene and polarity of emitting electrode. Regional Symposium on Chemical Engineering (RSCE 2005), “New Trends in Technology Towards Sustainable Development”; 2005 November 30th – December 2nd; Hanoi, Vietnam.
Jitjaicham, S., Nithitanakul, M., and Supaphol, P. Patterning and morphological investigation of electrospun ultrafine polystyrene fibers: a preliminary report. International Conference on Smart / Intelligent Materials and Nanotechnology (SmartMat-’04); 2004 December 1st -3rd; Chiangmai, Thailand.
สุจินดา จิตต์ใจฉ่ำ ปฏิญญา คงเคารพธรรม และอรพรรณ คงชยะนันท์. การเตรียมผงเซริซินไหมอีรี ด้วยเทคนิคอิเล็กโตรสเปรย์อิง.การประชุมวิชาการระดับชาติ
เพื่อการพัฒนาด้านวิจัยอย่างยั่งยืน วันที่ 25-26 ธันวาคม 2555; อาคารนวัตกรรม: ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สุจินดา จิตต์ใจฉ่ำ และมาลินี อนุรักษ์. การย้อมฝ้ายด้วยแก่นฝางโดยใช้เกลือโลหะเป็นสารช่วยติด. การประชุมศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที 4 วันที 29-30
มกราคม 2553, อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
Poster
Kittikorn, T., Klaimak, J., Malakul, R., and Jitjaicham, S. “Investigation and assessment of chitosan as antifungal additive in PLA biocomposite.” The
International Polymer Conference of Thailand PCT-6; 2016. 30th June to 1st July 2016, Bangkok, Thailand.
Kittikorn, T., Jitjaicham, S., Na Ranong, N., Pisitaro, W., and Chaithep, P. “Modification of electrospun poly(acrylonitrile) nanofibre for dyehouse effluent
treatment.” PETROMAT and PPC Symposium 2015; 2015. 21st April 2015, Bangkok, Thailand.
หน่วยวิจัยที่สังกัด
หน่วยวิจัยทางด้านวิทยาการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี (SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR WELL-BEING)
หน่วยวิจัยทางด้านวิทยาการชีวภาพเพื่อความยั่งยืน (SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR SUSTAINABILITY)

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

E-mail  aiswu@g.swu.ac.th

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย