ดร.ชลินันท์ เพ็งสุข

อาจารย์
ตําแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
สังกัด
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
วุฒิ
ตรี: วท.บ. (ชีววิทยา)
โท: วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
เอก : ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
หน่วยวิจัยที่สังกัด

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Faculty of Agricultural Product Innovation and Technology

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

E-mail  aiswu@g.swu.ac.th

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา