ดร. พรรณทิพา เจริญไทยกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ASST.PROF.Dr.PHANTIPHA CHAROENTHAIKIJ
Position (ตําแหน่ง)
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
Affiliation (สังกัด)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
Qualification (วุฒิ)
ป.เอก : ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเกษตร)
ป.โท : วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเกษตร)
ป.ตรี : วท.บ. (จุลชีววิทยา)

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย