ดร.โสรยา เกตุจรัส

อาจารย์
LECT.Dr.SORAYA KETJARUT
Affiliation (สังกัด)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
Qualification (วุฒิ)
ปริญญาเอก : ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)
ปริญญาโท : วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)
ปริญญาตรี : วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร)

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย