ดร.เฉลา เทพเฉลิม

อาจารย์
CHALAO THEPCHALERM, Ph.D.
Affiliation (สังกัด)
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
Qualification (วุฒิ)
ปริญญาเอก : ปร.ด.(เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
Ph.D.(Biotechnology-Microbiology)
ปริญญาตรี : วท.บ.(เทคโนโลยียาง)

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย