ดร.เฉลา เทพเฉลิม

อาจารย์
CHALAO THEPCHALERM, Ph.D.
สังกัด
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
วุฒิ
ปริญญาเอก เทคโนโลยีชีวภาพ-จุลชีววิทยา ปีที่จบ 2557
มหาวิทยาลัย MONTPELLIER SUPAGRO ประเทศฝรั่งเศส
ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรโท-เอก) ปีที่จบ 2557
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประเทศไทย
ปริญญาตรี เทคโนโลยียาง ปีที่จบ 2551
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประเทศไทย


ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยียาง
ประสบการณ์ในการทำวิจัย

การใช้ประโยชน์จากผักตบชวาเพื่อเตรียมเป็นสารก่อครีมน้ำยางพารา, 2558
การเตรียมน้ำยางข้นชนิดครีมจากแป้งกล้วย (Preparation of creamed concentrated latex using banana starch), 2558
ผลของเส้นใยผักตบชวาในน้ำยางธรรมชาติ, 2559
การประยุกต์ใช้แบคทีเรียลเซลลูโลสจากเปลือกมะม่วงเพื่อเตรียมวัสดุยางธรรมชาติคอมโพสิต, 2562
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
JOURNALS

1. YUMAE, N., KAESAMAN, A., RUNGVICHANIWAT, A., THEPCHALERM, C., AND NAKASON, C. (2010). NOVEL CREAMING AGENT FOR PREPARATION OF CREAMED CONCENTRATED NATURAL RUBBER LATEX. JOURNAL OF ELASTOMERS AND PLASTICS, 42 (5), 453-470.
2. DUBASCOUX, S., THEPCHALERM, C., DUBREUCQ, E., WISUNTHORN, S., VAYSSE, L., KIATKAMJORNWONG, S., NAKASON, C., AND BONFILS, F. (2012). COMPARATIVE STUDY OF THE MESOSTRUCTURE OF NATURAL AND SYNTHETIC POLYISOPRENE BY SIZE EXCLUSION CHROMATOGRAPHY-MULTI-ANGLE LIGHT SCATTERING AND ASYMMETRICAL FLOW FIELD FLOW FRACTIONATION-MULTI-ANGLE LIGHT SCATTERING. JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A, 1224, 27–34.
3. THEPCHALERM, C., WISUNTHORN, S., VAYSSE, L., KIATKAMJORNWONG, S., NAKASON, C., AND BONFILS, F. (2014). MESOSTRUCTURE EVOLUTION DURING STORAGE OF RUBBER FILMS FROM WASHED CREAM LATEX AND SKIM LATEX. ADVANCED MATERIALS RESEARCH, 844, 417–420.
4. THEPCHALERM, C., WISUNTHORN, S., VAYSSE, L., KIATKAMJORNWONG, S., NAKASON, C., AND BONFILS, F. (2015). THE STABILITY OF LUTOIDS IN HEVEA BRASILIENSIS LATEX INFLUENCES THE STORAGE HARDENING OF NATURAL RUBBER. JOURNAL OF RUBBER RESEARCH. 18(1), 17-26.

PROCEEDINGS
1. THEPCHALERM, C., DUBASCOUX, S., DUBREUCQ, E., WISUNTHORN, S., VAYSSE, L., KIATKAMJORNWONG, S., NAKASON, C., AND BONFILS, F. (2011). CHARACTERIZATION OF NATURAL RUBBER MESOSTRUCTURE BY SIZE-EXCLUSION CHROMATOGRAPHY (SEC) AND ASYMMETRIC FLOW FIELD-FLOW FRACTIONATION (AF4) COUPLED WITH AN ONLINE MULTI-ANGLE LIGHT SCATTERING DETECTOR (MALS). THE 3RD HEVEA RESEARCH PLATFORM IN PARTNERSHIP (HRPP) ANNUAL SEMINAR, WORKSHOP AND FIELD TRIP. PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY, SURATTHANI CAMPUS, SURATTHANI, THAILAND. 10 – 12 MAY 2011. PP. 17
2. THEPCHALERM, C., DUBASCOUX, S., DUBREUCQ, E., WISUNTHORN, S., VAYSSE, L., KIATKAMJORNWONG, S., NAKASON, C., AND BONFILS, F. (2011). CHARACTERIZATION OF NATURAL RUBBER MESOSTRUCTURE BY SIZE-EXCLUSION CHROMATOGRAPHY (SEC) AND ASYMMETRIC FLOW FIELD-FLOW FRACTIONATION (AF4) COUPLED WITH AN ONLINE MULTI-ANGLE LIGHT SCATTERING DETECTOR (MALS). COMMISSION ON HIGHER EDUCATION CONGRESS IV: UNIVERSITY STAFF DEVELOPMENT CONSORTIUM CHE-USDC CONGRESS IV. THE ZIGN HOTEL, PATTAYA, CHONBURI, THAILAND. 14 – 16 SEPTEMBER 2011.
3. THEPCHALERM, C., WISUNTHORN, S., VAYSSE, L., KIATKAMJORNWONG, S., NAKASON, C., AND BONFILS, F. (2011). LOCALIZATION OF NON-ISOPRENE COMPOUNDS INVOLVED IN STORAGE HARDENING OF NATURAL RUBBER. THE 2ND POLYMER CONFERENCE OF THAILAND. CONVENTION CENTER, CHULABHORN RESEARCH INSTITUTE, BANGKOK, THAILAND. 20 – 21 OCTOBER 2011. PP. 54-58.
4. NAWADON PETCHWATTANA, WASINEE CHANNUAN, WILAIPORN KRAISUWAN, CHALAO THEPCHALERM, PAKJIRAT SINGHABOOT, AND SUJINDA JITJAICHAM, SUJINDA JITJAICHAM. (2018). MECHANICAL, THERMAL AND MORPHOLOGICAL PROPERTIES AND RAW MATERIALS COST ESTIMATION OF POLY(BUTYLENE SUCCINATE)/CALCIUM CARBONATE COMPOSITES. THE 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFE SCIENCE AND BIOLOGICAL ENGINEERING. OSAKA INTERNATIONAL CONVENTION CENTER CORPORATION, OSAKA, JAPAN. 27 – 29 NOVEMBER 2018. PP. 636-641
5. เฉลา เทพเฉลิม, ณภัทร สุวรรณมณี และ ไอยเรศ กุลประเสริฐ. (2562). ผลของค่าระดับการแทนที่ของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสต่อประสิทธิภาพการเตรียม
น้ำยางข้นชนิดครีม. การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 12. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพมหานคร. 20-21 มีนาคม 2562. หน้า 1003-1012.
6. เฉลา เทพเฉลิม, เนวี วงษ์ทองคำ, วรเมธ แซ่ตั้ง. (2563). การใช้แป้งกล้วยเป็นสารก่อครีมในการเตรียมน้ำยางข้นชนิดครีม. การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 13. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพมหานคร. 25-26 มีนาคม 2563. หน้า 397-407.
หน่วยวิจัยที่สังกัด
หน่วยวิจัยทางด้านวิทยาการชีวภาพเพื่อความยั่งยืน (SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR SUSTAINABILITY)

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย