ดร.สิริฉัตร ชนะดัง

อาจารย์
LECT.Dr.SIRICHAT CHANADANG
สังกัด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
วุฒิ
ปริญญาเอก : Ph.D. (Human Nutrition-Sensory Analysis and Consumer Behavior)
ปริญญาโท : M.Sc. (Human Nutrition-Sensory Analysis and Consumer Behavior)
ปริญญาตรี : วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
ความเชี่ยวชาญ
- Sensory evaluation of food
and non food products
- Consumer behavior
- Applied statistics
ประสบการณ์ในการทำวิจัย

การศึกษารูปแบบกลิ่นรสและคุณลักษณะสำคัญที่ส่งผลต่อความชอบของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์น้ำมะนาวแปรรูป,2561
การวิจัยแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
วิสาหกิจชุมชนเป้าหมายจังหวัดสระบุรี : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผลไม้อินทรีย์สกัดเข้มข้นเสริมใยอาหาร,2561
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากกล้วยหอมทอง, 2562
การพัฒนาพาสต้าปราศจากกลูเตนจากแป้งมะพร้าวโดยกระบวนการเอ๊กซ์ทรูชั่น (ร่วมกับ บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)),2563
การออกแบบกระบวนการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในเชิงพรรณาเพื่อประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์น้ำมะนาว
(ร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์แหงชาติ (สวทช),2563
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

JOURNALS
Chanadang, S., & Chambers, IV, E. (2019a). Determination of the Sensory Characteristics of Traditional and Novel Fortified Blended Foods
Used in Supplementary Feeding Programs. Foods, 8(7), 261.
Chanadang, S., & Chambers IV, E. (2019b). Sensory Shelf Life Estimation of Novel Fortified Blended Foods Under Accelerated and Real‐Time
Storage Conditions. Journal of Food Science, 84(9), 2638-2645.
Chanadang, S., & Chambers IV, E. (2019c). Understanding children's acceptability after repeated exposure and household‐level behaviors
for novel extruded fortified blended foods. Journal of sensory studies, e12530.
Chanadang, S., Chambers, E. IV., Kayanda, R., Alavi, S., & Msuya, W. (2018). Novel fortified blended foods: Preference testing with infants
and young children in Tanzania and descriptive sensory analysis. Journal of Food Science, 83, 2343-2350.
Delimont, N.M., Chanadang, S., Joseph, M.V., Rockler, B.E., Guo, Q., Regier, G.K., Mulford, M.R., Kayanda, R., Range, M., Mziray, Z. and
Jonas, A., 2017. The MFFAPP Tanzania efficacy study protocol: newly formulated, extruded fortified-blended foods for food aid.
Current Developments in Nutrition, 1(5): e000315.
Chanadang, S., Chambers IV, E. & Alavi, S. (2016). Tolerance testing for cooked porridge made from a sorghum based fortified blended food.
Journal of Food Science, 81(5), 1210-1221.
Chanadang, S., Koppel, K. & Aldrich, G. (2016). The impact of rendered protein meal oxidation level on shelf-life, sensory characteristics, and
acceptability in extruded pet food. Animals, 6(8), 44-61.
Chambers, D., Phan, U.T., Chanadang, S., Maughan, C., Sanchez, K., Di Donfrancesco, B., Gomez, D., Higa, F., Li, H., Chambers, E. and Esen,
E., 2016. Motivations for Food Consumption during Specific Eating Occasions in Turkey. Foods, 5(2): 39-53.

PROCEEDINGS
Chanadang, S., Phan, U.T.X., Chambers, D., & Esen, E. (2016). Motivation of Everyday Food
Choices: Differences between American and Turkish Respondents. Summer Program in Sensory Evaluation (SPISE) 2016, Ho Chi Minh City, Vietnam, July 2016.
หน่วยวิจัยที่สังกัด

หน่วยวิจัยทางด้านวิทยาการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี (SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR WELL-BEING)

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Faculty of Agricultural Product Innovation and Technology

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

E-mail  aiswu@g.swu.ac.th

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา