ดร. ปรมาภรณ์ เกิดทรัพย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ASST.PROF.Dr.PARAMAPORN KERDSUP
ตําแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
สังกัด
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
วุฒิ
ปริญญาเอก : วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ปริญญาโท : วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร)
ปริญญาตรี : วท.บ. (เทคโนโลยีทางอาหาร)

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Faculty of Agricultural Product Innovation and Technology

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

E-mail  aiswu@g.swu.ac.th

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา