ดร.วิไลพร ไกรสุวรรณ

อาจารย์
LECT.Dr.WILAIPORN KRAISUWAN
Affiliation (สังกัด)
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
Qualification (วุฒิ)
ปริญญาเอก : วท.ด. (ปิโตรเคมี)
ปริญญาโท : วท.ม.(ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิมอร์)
ปริญญาตรี : วท.บ.(เคมีอุตสาหกรรม)

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย