นางสาวมณีนิล เกตุแก้ว

MS.MANEENIL KATKEAW
Position (ตําแหน่ง)
หน่วยแผน/หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 27169
Affiliation (สังกัด)
หน่วยแผนและหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณบดี
Qualification (วุฒิ)
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย