ดร.ภัคจิรัตน์ สิงหะบุตร

อาจารย์
LECT.Dr.PAKJIRAT SINGHABOOT
สังกัด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
วุฒิ
ปริญญาเอก : ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ปริญญาตรี : วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)


ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีการหมัก วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
ประสบการณ์ในการทำวิจัย
การผลิตพลาสติกชีวภาพจากกล้วยโดยแบคทีเรียที่คัดแยกได้จากดิน,2559
การผลิตและการประยุกต์ใช้เซลลูโลสจากแบคทีเรียในการปรับปรุงคุณภาพอาหาร,2561
การพัฒนาเส้นใยจากแบคทีเรียเพื่อใช้เป็นแผ่นยับยั้งจุลินทรีย์,2562
การใช้ของเหลวเหลือทิ้งจากการผลิตผลไม้แช่อิ่มเป็นแหล่งคาร์บอนต้นทุนในการผลิตเส้นใยเซลลูโลสจากแบคทีเรีย,2563
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
JOURNALS
Singhaboot, P. & Kaewkannetra, P. (2014). Effectiveness enhancement of sugar cane juice fermentation for polyhydroxyalkanoates (PHAs) production. KKU research journal, 19(1), 9-18.
Singhaboot, P. & Kaewkannetra, P. (2015). A higher in value biopolymer product of polyhydroxyalkanoates (PHAs) synthesized by Alcaligenes latus in batch/repeated batch fermentation processes of sugar cane juice. Annals of microbiology. 65, 2081-2089.
Petchwattana, N., Singhaboot, P., & Kerdsup, P. (2016). Biodegradation of poly (lactic acid) toughened with nitrile butadiene rubber under soil burial test. The 28th annual meeting of the Thai society for biotechnology and international conference, Chiang Mai, Thailand. P. 876-883
Petchwattana, N., Channuan, W., Kraisuwan, W, Thepchalerm, C., Singhaboot, P., & Jitjaicham, S. (2018). Mechanical, thermal and morphological properties and rawmaterials cost estimation of poly (butylene succinate)/calcium carbonate composites. The 6th international conference on life science and biological engineering. Osaka international convention center corporation, Osaka, Japan. P. 636-641.
Naknaen, P., Ketjarut, S., Chanadang, S., Singhaboot, P., Lertpitakthum, S., & Suntikul, N. (2018). Accellerase-assisted extraction of carotenoids from yellow pulp of gac fruit (Momordica Cochinensis (Lour.) Spreng). The international conference on life science and biological engineering, Osaka, Japan.
Kraisuwan, W., Kunthong, S., Trisang, U., Singhaboot, P. (2019). Preparation and characterization of quaternized cellulose/ethylene vinyl alcohol blended films. The 12th srinakarinwirot university research conference 2019. Srinakarinwirot university, Bangkok, Thailand, p. 1131-1141.
Kroeksakul, P., Ngamniyom, A., Sutthisaksopon, P., Singhaboot, P., & Srichaiwong, P. (2020). A guide to environmental indicators at the rural community level: case in northeast region Thailand. 5(5), 511-520.
หน่วยวิจัยที่สังกัด
หน่วยวิจัยทางด้านวิทยาการชีวภาพเพื่อความยั่งยืน (SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR SUSTAINABILITY)

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย