ดร.เอกตินัย จันทร์ศรี

อาจารย์
LEC.DR.EKTINAI JANSRI
สังกัด
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
วุฒิ
ป.เอก : วศ.ด. (พลังงานและวัสดุ)
ป.โท : วศ.ม. (วิศวกรรมวัสดุ)
ป.ตรี : วศ.บ. (วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ)
ความเชี่ยวชาญ
Polymer Processing, Technical Textiles, Green Composites
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
รวมทั้ง Poster, Proceedings)
Journals
1) Jansri, E. and O-Charoen, N. (2018). Polypropylene/Polyethylene Two-Layered by One-Step Rotational Molding. Journal of Polymer Engineering. 38(7). August 2018. pp. 685-694.
Proceedings
1) O-Charoen, N., Chuemongkol, N., Dokladda, K., Wichasri, P. and Jansri, E. (2017). Surface Improvement of One Step Rotational Molding Products.Kasetsart Engineering Journal. 30(101). July-September 2017. pp. 1-8.
2) K. Chuechinai, E. Jansri, N. O-Charoen “Mold Temperature Measurement in Rotational Molding” The 1st MRS Thailand Conference (MRS-Thailand 2017) Convention Center, the Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand October 31st - November 3rd, 2017.
3) Taprasert, B., Jansri, E. and O-Charoen, N. (2018). Using Rice Husk Ash as Additives in Plastics Rotational Molding. Industrial Engineering Network Conference 2018 (IE NETWORK 2018), Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani, Thailand. 23-26 September 2018. pp. 791-795.
4) Jansri, E., Kromsuriyasak, J., Preedawat, J., & Narongchai, O. (2020). Polypropylene and Linear Low-Density Polyethylene Two-Layered in Single-Step Rotational Molding at the High-Speed Rotating. Journal of Engineering, RMUTT, 1, pp.153-164.

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Faculty of Agricultural Product Innovation and Technology

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

E-mail  aiswu@g.swu.ac.th

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา