ดร.ชลินันท์ เพ็งสุข

อาจารย์
สังกัด
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
วุฒิ
ตรี: วท.บ. (ชีววิทยา)
โท: วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
เอก : ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย