ดร.พัชรกมน หนูเอียด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Dr. Patcharakamon Nooeaid
Qualification (วุฒิ)
ปริญญาเอก MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (2557)
FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITÄT ERLANGEN-NÜRNBERG,GERMANY
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (2550)
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมี (2548)
มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication
 1. POLYLACTIDE-BASED MATERIALS SCIENCE STRATEGIES TO IMPROVE TISSUE-MATERIAL INTERFACE WITHOUT THE USE OF GROWTH FACTORS OR OTHER BIOLOGICAL MOLECULES. MATER SCI ENG C. 2019; 94: 1083-101.
 2. STRATIFIED SCAFFOLDS FOR OSTEOCHONDRAL TISSUE ENGINEERING. METHODS IN MOLECULAR BIOLOGY, 2014, 191-200
 3. ENHANCED STRUCTURAL STABILITY AND CONTROLLED DRUG RELEASE OF HYDROPHILIC ANTIBIOTIC-LOADED AL-GINATE/SOY PROTEIN ISOLATE CORE-SHEATH FIBERS FOR TISSUE ENGINEERING APPLICATIONS. FIBERS POLYM. 2019; 1: 1-10.
 4. DEVELOPMENT OF A GALLIC ACID-LOADED CHITOSAN AND POLYVINYL ALCOHOL HYDROGEL COMPOSITE: RELEASE CHAR-ACTERISTICS AND ANTIOXIDANT ACTIVITY. INTER J BIOL MACRO. 2018; 107 (PARTA): 363-70.
 5. ELECTROSPINNING OF ALGINATE/SOY PROTEIN ISOLATED NANOFIBERS AND THEIR RELEASE CHARAC-TERISTICS FOR BIOMEDICAL APPLICATIONS. J SCI ADV MATER DEV. 2017; 2 (3): 309-16.
 6. POLY(LACTIC ACID) (PLA) ELECTROSPUN FIBERS CONTAINING RICE EXTRACT: RELEASE CHARACTERISTICS AND THEIR ANTIOXIDANT ACTIVITY. KEY ENG MATER. 2017; 757: 83-7.
 7. ALGINATE/GELATINE HYDROGELS: CHARACTERISATION AND APPLICATION OF ANTIOXIDANT RELEASE. GREEN MATER. 2017; 5 (4): 153-64.
 8. PHYSICO-CHEMICAL AND IN VITRO CYTOTOXIC PROPERTIES OF ALGINATE/SOY PROTEIN ISOLATED SCAFFOLDS FOR TISSUE EN-GINEERING. KEY ENG MATER. 2017; 757: 46-51.
 9. Chondrogenesis of human bone marrow mesen-chymal stromal cells in highly porous alginate-foams supplemented with chondroitin sulfate. Ma-ter Sci Eng C. 2015; 50: 160-72.
 10. MECHANICAL PROPERTIES AND DRUG RELEASE BEHAVIOR OF PCL/ZEIN COATED 45S5 BIOACTIVE GLASS SCAFFOLDS FOR BONE TISSUE ENGI-NEERING APPLICATION. DATA IN BRIEF. 2015; 4: 524-8.
 11. THE EFFECT OF COATING TYPE ON MECHANICAL PROPERTIES AND CONTROLLED DRUG RELEASE OF PCL/ZEIN COATED 45S5 BIOACTIVE GLASS SCAFFOLDS FOR BONE TISSUE ENGINEERING. MATER SCI ENG C. 2015; 54: 50-60.
 12. ENHANCED STRUCTURAL STABILITY AND CONTROLLED DRUG RELEASE OF HYDROPHILIC ANTIBIOTIC-LOADED AL-GINATE/SOY PROTEIN ISOLATE CORE-SHEATH FIBERS FOR TISSUE ENGINEERING APPLICATIONS. FIBERS POLYM. 2019; 1: 1-10.
 13. PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF VANCOMYCIN RELEASING PHBV COATED 45S5 BIOGLASS-BASED GLASS-CERAMIC SCAFFOLDS FOR BONE TISSUE ENGINEERING. J EUR CER SOCIETY 34, 2014, 505-14.
 14. OSTEOCHONDRAL TISSUE ENGINEERING: SCAFFOLDS, STEM CELLS AND APPLICATIONS. J. CELL. MOL. MED. 2012, 16, 2247-70.
 15. STRATIFIED SCAFFOLDS FOR OSTEOCHONDRAL TISSUE ENGINEERING. METHODS IN MOLECULAR BIOLOGY, 2014, 191-200

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย