ดร. สุภาภรณ์ โสภณพัฒนะโภคา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ASST.PROF.Dr.SUPAPORN SOPHONPUTTANAPHOCA
สังกัด
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
วุฒิ
ปริญญาเอก: Ph.D. Food Science and Technology (2012) Oregon State University, USA
ปริญญาโท: วท.ม. พฤกษศาสตร์ (2546) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี: วท.บ. พฤกษศาสตร์ (2543) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ
Valorization of plant biomass and agricultural waste, plant polysaccharides and their derivatives, oligosaccharides, biodegradable films
ประสบการณ์ในการทำวิจัย
การวิจัยและนวัตกรรมเซลลูโลสจากฟางข้าวอินทรีย์ในประเทศไทยแบบครบวงจรตลอดห่วงโซ่คุณค่า (2566) - ทุน ววน.
อนุพันธ์เซลลูโลสและฟิล์มผสมชีวภาพที่ย่อยสลายได้ – ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงที่มีศักยภาพจากชานอ้อยที่มีอนุภาคต่างกัน (2563) - ทุน บพข.
การพัฒนาวิธีปรับสภาพที่ง่ายสำหรับการสกัดเซลลูโลสจากพืชที่ไม่มีเนื้อไม้เพื่อการสังเคราะห์อนุพันธ์ของเซลลูโลส (2562)
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลกล้วยน้ำว้าสุกงอมในการเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตเซลลูโลสจากแบคทีเรียและคาร์บอกซีเมทธิลเซลลูโลส (2562)
วัชพืช – แหล่งวัตถุดิบใหม่สำหรับการผลิตคาร์บอกซีเมทธิลเซลลูโลส (2560)
ศักยภาพของฟางข้าวไทยในการเป็นวัตถุดิบสำหรับการสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทธิลเซลลูโลส (2559)
การใช้ประโยชน์จากชีวมวลผักตบชวา: ตอนที่ 2 – วัตถุดิบทางเลือกสำหรับการผลิตน้ำตาลที่หมักได้และเอทานอลชีวภาพ (2558)
การสกัดและหาปริมาณโอลิโกแซคคาไลด์ที่ย่อยไม่ได้ซึ่งเป็นผลผลิตพลอยได้ที่เพิ่มมูลค่าจากฟางข้าว (2557)
ศักยภาพของการผลิตน้ำตาลที่หมักได้จากฟางข้าวที่ผ่านการปรับสภาพด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ (2557)
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
Journals
Sophonputtanaphoca, S., Chutong, P., Cha-aim, K., and Nooeaid, P. 2019. Potential of Thai rice straw as a raw material for the synthesis of carboxymethylcellulose. International Food Research Journal. 26(3): 969-978.
Sophonputtanaphoca, S., Pridam, C., Chinnak, J., Nathong, M., and Juntipwong, P. 2018. Production of non-digestible oligosaccharides as value-added by-products from rice straw. Agriculture and Natural Resources. 15(2): 169-175.
Sophonputtanaphoca, S., Sirigatmaneerat, K., and Kruakrut, K. 2018. Effect of low temperatures and residence times of pretreatment on glucan reactivity of sodium hydroxide-pretreated rice straw. Walailak Journal of Science and Technology. 15(4): 313-323.
Nguyen, S.K., Sophonputtanaphoca, S., Kim, E., and Penner, M.H. 2009. Hydrolytic methods for the quantification of fructose equivalents in herbaceous biomass. Applied Biochemistry and Biotechnology. 158(2): 352-361.
Proceedings:
Sophonputtanaphoca, S., Singhaboot, P., Chutong, P., Rodphool, K., Cha-aim, K. 2022. Valorization of overripe 'Kluai Namwa' banana fruit as a raw material to produce bacterial cellulose and carboxymethylcellulose. Proceedings of the 24th Food Innovation Asia Conference 2022 (FIAC 2022) Innovative and Sustainable Development of Functional Ingredients and Materials: Benefits, Concerns and Challenges in Human Health and Well-being; 2022 June 16-17; Bangkok, Thailand, p. 78-86.
Sophonputtanaphoca, S. and Cha-aim, K. 2017. Water hyacinth biomass: An alternative feedstock for the production of fermentable sugar and bioethanol. Proceedings of the 10th Srinakharinwirot University Research Conference. July 20-21, 2017. Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand.
Sophonputtanaphoca, S., Junyusen, T., Smith, D.E., Kelly, C., and Penner, M.H. 2013. On the nature of hydroxide ion uptake during alkali processing of wheat straw. The 35th Symposium on Biotechnology for Fuels and Chemicals. April 29-May 2, 2013, Portland, Oregon, USA.

หน่วยวิจัยที่สังกัด
หน่วยวิจัยทางด้านวิทยาการชีวภาพเพื่อความยั่งยืน (Science and Technology for Sustainability)

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

E-mail  aiswu@g.swu.ac.th

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา