ดร. พรทิพย์ ศิริสุนทราลักษณ์

รองศาสตราจารย์
ASSOC.PROF.Dr.PORNTIP SIRISOONTARALAK
สังกัด
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
วุฒิ
ปริญญาเอก POST-HARVEST AND FOOD PROCESS ENGINEERING ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY ปีที่จบ 2548 ประเทศไทย
ปริญญาโท POST-HARVEST AND FOOD PROCESS ENGINEERING ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY ปีที่จบ 2539 ประเทศไทย
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่จบ 2537 ประเทศไทย
ความเชี่ยวชาญ
Rice processing,
Rice based products,
Post-harvest of cereals,
Post-harvest of fruits and vegetables, Food Irradiation
ประสบการณ์ในการทำวิจัย
-การศึกษากระบวนการผลิตข้าวหุงสุกเร็ว
-การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวเปียกข้าวโพดหุงสุกเร็วเสริมแคลเซียม
-การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุงเพื่อสุขภาพ
-การพัฒนาการพัฒนาแป้งข้าวที่ทนทานต่อการย่อยสำหรับผลิตภัณฑ์ขนมอบเพื่อสุขภาพ
-การสร้างมูลค่าของข้าวจากจังหวัดสระแก้ว (ข้าวกล้องงอกหุงสุกเร็ว)
-การพัฒนาข้าวที่ทนทานต่อการย่อย
-การพัฒนาข้าวมีสีขัดสีน้อย
-ผลของการแปรรูปต่อความสามารถในการย่อยได้ของสตาร์ชและคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระของข้าวกล้องสีน้ำตาล ข้าวกล้องสีแดง ข้าวกล้องสีดำ และข้าวขัดสี
-การลดการใช้สารกันเสียในเค้กชิฟฟอนด้วยการฉายรังสีแกมมา
-การยืดอายุการเก็บรักษาน้ำพริกพร้อมบริโภคด้วยการฉายรังสีแกมมา
-การพัฒนาเทคโนโลยีการรมสารเคมี และการปรับใช้การควบคุมสภาวะบรรยากาศเพื่อควบคุมและกำจัดแมลงในข้าวสารบรรจุถุง (ร่วมกับ สกว)
-อัตราการสีข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร (ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์)
-การสร้างเครื่องผลิตและการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวเม่าเพื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดย่อม (ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(
-การศึกษาแนวทางส่งเสริมให้เอกชนลงทุนระบบห้องเย็นเพื่อเก็บสินค้าเกษตร (สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี)
-การพัฒนาข้าวกึ่งสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพ
-การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำพริกพร้อมบริโภคในถุงทนความร้อนแบบอ่อนตัว (ร่วมกับสถาบันวิจัยและเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย)
-การพัฒนาผงผักเพื่อใช้เป็นส่วนผสมอาหาร
ประสบการณ์ทำวิจัยภายนอก
-สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงพาณิชย์, สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, บริษัท ไรซ์เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด, บริษัทเจียเม้ง จำกัด, บริษัทน้ำพริกชาววัง,
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
JOURNALS
-Sirisoontaralak, P., Keatikasemchai, S., Mancharoen, C., Nakornpanom, N.N. (2020). Development of lightly milled black rice with easy cooking and retaining health benefits. Journal of Food Science and Technology 57: 3762–3771.
-Sirisoontaralak, P., Suthirak, P., Papaka, K., Vongsawasdi, P. (2017). Development of shelf stable chiffon cake using gamma irradiation. LWT-Food Science and Technology 75: 78-84.
-Sirisoontaralak, P., Limboon, P., Jatuwong, S., Chavanalikit, A. (2016). Effects of soaking and acidification on physicochemical properties of calcium-fortified rice. Journal of the Science of Food and Agriculture 96: 2796-2804.
-Sirisoontaralak, P., Nakornpanom, N.N., Koakietdumrongkul, K., Panumaswiwath, C. (2015). Development of quick cooking germinated brown rice with convenient preparation and containing health benefits. LWT-Food Science and Technology 61: 138-144.
-Noomhorm, A., Sirisoontaralak, P., Uraichuen, J., Ahmad, I. (2013). Efficacy of atmospheric and pressurized carbon dioxide or air against Sitophilus zeamais Motchulsky (Coleoptera: Curculionidae) and Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidae) in milled rice. Journal of Stored Products Research 54: 48-53.
-Noomhorm, A., Sirisoontaralak, P., Uraichuen, J., Ahmad, I. (2009). Effects of pressurized carbon dioxide on controlling Sitophilus zeamais (Coleoptera: Curculionidae) and the quality of milled rice. Journal of Stored Products Research 45(3): 201-205.
-Sirisoontaralak, P., Noomhorm, A. (2007). Changes in physicochemical and sensory-properties of irradiated rice during storage. Journal of Stored Products Research 43 (3): 282-289.
-Sirisoontaralak, P., Noomhorm, A. (2006). Changes to physicochemical properties and aroma of irradiated rice. Journal of Stored Products Research 42 (3): 264-276.
-พรทิพย์ ศิริสุนทราลักษณ์ ชนิตว์นันท์ ภูมิพันธ์ ทัศนีย์ วันดี นันทรัตน์ ณ นครพนม (2561) การพัฒนาข้าวทนทานต่อการย่อย. วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 46(3): 434-444.
-พรทิพย์ ศิริสุนทราลักษณ์, อริศรา ศิรประกาศิต, อารักษ์ วิทิตธีรานนท์ (2556) การฉายรังสีแกมมาข้าวหุงสุก. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 44(2)(พิเศษ): 501-504.
-พรทิพย์ ศิริสุนทราลักษณ์, กิตติมา ไพศาลเจริญ, พรชไม ชคัตประกาศ (2555) การพัฒนาผลิตภัณฑ์บ๊ะจ่างกึ่งสำเร็จรูป. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 43(2)(พิเศษ): 309-312.
-พรทิพย์ ศิริสุนทราลักษณ์, พรนภา ดำรงแท้, รัชวรรณ ฐานัตถวงศ์เจริญ (2554) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวถั่วดำหุงสุกเร็ว. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 42(2)(พิเศษ): 401-404.
-พรทิพย์ ศิริสุนทราลักษณ์, ยุวดี ชัยสุริยะพันธ์, การุณย์ ศุภพิพัฒน์ (2553) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวเปียกข้าวโพดหุงสุกเร็วเสริมแคลเซียม. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 41(3/1)(พิเศษ): 313-316.
-พรทิพย์ ศิริสุนทราลักษณ์ กัญญารัตน์ รุจิรา รุ่งเรือง และเกื้อพันธ์ ชยะสุนทร (2552) คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของข้าวกล้องหุงสุกเร็วเสริมแคลเซียมที่ผลิตด้วยวิธีการแช่น้ำ.วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 40(3)(พิเศษ): 81-84.
-พรทิพย์ ศิริสุนทราลักษณ์ กัญญารัตน์ รุจิรา รุ่งเรือง และเกื้อพันธ์ ชยะสุนทร (2552) การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหุงสุกเร็วด้วยวิธีแช่น้ำ. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 40(1)(พิเศษ): 429-432.
-พรทิพย์ ศิริสุนทราลักษณ์ รัชนก บุญเลิศ และอรุษา เชาวนลิขิต (2550) การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหุงสุกเร็วเสริมแคลเซียม. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 38(6)(พิเศษ): 123-126.
-พรทิพย์ ศิริสุนทราลักษณ์ อิมราน อาหมัด และอรรถพล นุ่มหอม (2550) การใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ความดันสูงในการควบคุมแมลงในข้าวสาร. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 38(6)(พิเศษ): 331-334.
สิ่งประดิษฐ์ (อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร/อื่นๆ)
-อนุสิทธิบัตร เลขที่ 11749 กระบวนการผลิตข้าวเสริมแคลเซียมด้วยวิธีการเคลือบ
หน่วยวิจัยที่สังกัด
-หน่วยวิจัยทางด้านวิทยาการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี (SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR WELL-BEING)

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย