อนุสิทธิบัตร กระบวนการผลิตขาวเสริมแคลเซียมด้วยวิธีการเคลือบ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
เลขที่ประกาศโฆษณา 1749 กระทรวงพาณิชย์
วันประกาศโฆษณา 22 กรกฎาคม 2559 เลขที่อนุสิทธิบัตร 1749
วันออกอนุสิทธิบัตร 22 กรกฎาคม 2559 (12) ประกาศโฆษณาการจดทะเบียนการประดิษฐ์และออกอนุสิทธิบัตร เลขที่คําขอ 1403000692
สัญลักษณจําแนกการประดิษฐระหว่างประเทศ Int.CL10 (22) วันที่ยื่นคําขอ 1 กรกฎาคม 2557
A23L 2/00
เลขที่คําขอที่ยื่นครั้งแรก
ผู้ขอรับสิทธิบัตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่ยื่นคําขอครั้งแรก

ผู้ประดิษฐ์
นางสาวพรทิพย์ ศิริสุนทราลักษณ์
ประเทศที่ยื่นคําขอครั้งแรก
นายอดุลย์ ศุภนัท ตัวแทน
ว่าที่รอยตรีสรรควร สัตยมงคล
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงวัฒนา เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ กระบวนการผลิตขาวเสริมแคลเซียมด้วยวิธีการเคลือบ

บทสรุปการประดิษฐ์
กระบวนการผลิตข้าวเสริมแคลเซียมด้วยวิธีการเคลือบ มีขั้นตอนดังนี้ นําข้าวสารพันธุ์ขาวดอก มะลิ มาฉีดพ่นสารละลายแคลเซียมแลกเตตพร้อมกับเป่าลมร้อนจนแห้ง และฉีดพ่นทับด้วยสารเคลือบ ชนิดเพกทินที่มีเมทอกซิลต่ำพร้อมกับเป่าลมร้อนจนแห้ง โดยทําซ้ำ 3 รอบ จากนั้นนําข้าวสารเข้าเตาอบ ลมร้อนและทําแห้ง

Attachment

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Faculty of Agricultural Product Innovation and Technology

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

E-mail  aiswu@g.swu.ac.th

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา