อนุสิทธิบัตร กรรมวิธีการผลิตนาโนแคปซูลจากโพลิเมอร์ชีวภาพฯ

เลขที่อนุสิทธิบัตร 14653
อนุสิทธิบัตร อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ( ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาออกอนุสิทธิบัตรฉบับนี้ให้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สําหรับการประดิษฐ์ตามรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ และรูปเขียน (ถ้ามี) ปรากฏในอนุสิทธิบัตรนี้

เลขที่คําขอ
1703000415
วันนขอรับอนุสิทธิบัตร 10 มีนาคม 2560
ผู้ประดิษฐ์ ดร.พัชรกมน หนูเอียด และ ดร.ชลินันท์ เพ็งสุข
ที่แสดงถึงการประดิษฐ์ กรรมวิธีการผลิตนาโนแคปซูลจากโพลิเมอร์ชีวภาพผสมเตตระไซคลิน
สําหรับใช้ในการผลิตเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อต้านเชื้อจุลชีพ และกรรมวิธีในการผลิตเวชภัณฑ์ดังกล่าว

ให้ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรและมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรทุกประการ

ออกให้ ณ วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พศ. 2561
หมดอายุ ณ วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

(ลงชื่อ)
นายดิเรก บุญแท้
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ผู้ออกอนุสิทธิบัตร

Attachment

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Faculty of Agricultural Product Innovation and Technology

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

E-mail  aiswu@g.swu.ac.th

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา