นางสาวกรองกาญจน์ มณีรักษ์

MS.KRONGKAN MANEERAK
ตําแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี หน่วยคลัง 27184
สังกัด
สำนักงานคณบดี
วุฒิ
(ปริญญาตรี)
หลักสูตร.เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (ศบ.)
สาขา.เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

(ปริญญาโท)
หลักสูตร.เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (ศม.)
สาขา.เศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Faculty of Agricultural Product Innovation and Technology

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

E-mail  aiswu@g.swu.ac.th

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา