นางสาวอรอนงค์ ใจจุมปู

MS.ONANONG JAIJUMPOO
ตําแหน่ง
หน่วยห้องปฏิบัติการกลาง 27169
สังกัด
สำนักงานคณบดี
วุฒิ
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย