นางศรีสุดา พันมานิมิตร

MRS.Srisuda Panmanimitra
ตําแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล หน่วยบุคคล 27175
สังกัด
สำนักงานคณบดี
วุฒิ
(ปริญญาตรี)
หลักสูตร.วท.บ.เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สาขา.เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(ปริญญาโท)
หลักสูตร.บธ.ม.การตลาด
สาขา.การตลาด
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Faculty of Agricultural Product Innovation and Technology

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

E-mail  aiswu@g.swu.ac.th

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา