นางสาวมริษฎา รุ่งแสง

MS.MARISADA RUNGSAENG
ตําแหน่ง
หน่วยวิชาการ/หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 27168
สังกัด
หน่วยวิชาการ สำนักงานคณบดี
วุฒิ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(รป.บ) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย