นางสาวกันย์ชิสา รักษ์สมบูรณ์

MS.KUNCHISA RUCKSOMBOON
ตําแหน่ง
หน่วยกิจการนิสิต/หน่วยประชาสัมพันธ์ 27182
สังกัด
หน่วยกิจการนิสิต สำนักงานคณบดี
วุฒิ
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) การจัดการ

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย