วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

โครงสร้างหลักสูตร

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

นวัตกรรมอาหารและการเป็นผู้ประกอบการ

Master of Science Program

Food Innovation and Entrepreneurship

โครงสร้างหลักสูตร

          โครงสร้างหลักสูตร แบบ ก 2

          หลักสูตร แบบ ก 2        รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ

12

หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า

     -กลุ่มวิชานวัตกรรม (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

     -กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

12

ปริญญานิพนธ์

12

รวมไม่น้อยกว่า

36

 

โครงสร้างหลักสูตร แบบ ข

หลักสูตร แบบ ข          รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

 

โครงสร้างหลักสูตร

หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ

18

หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า

     -กลุ่มวิชานวัตกรรม (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

     -กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

12

สารนิพนธ์

 6

รวมไม่น้อยกว่า

  1.  

 

แนวทางอาชีพ:

        1. ผู้ประกอบการที่ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจด้านอาหาร

        2. นักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารในหน่วยงานรัฐ และเอกชน

        3. ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารในหน่วยงานรัฐ และเอกชน

        4. ผู้บริหารหน่วยงานที่ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจด้านอาหาร

        5. อาจารย์ หรือนักวิชาการด้านนวัตกรรมอาหาร

        6. อาชีพอื่น ที่เกี่ยวข้อง

 

 

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Faculty of Agricultural Product Innovation and Technology

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

E-mail  aiswu@g.swu.ac.th

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา