หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ (B.Sc. Food Innovation&Business)

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

หมวดวิชา  
 (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 (2) หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มแกนคณะ   9 หน่วยกิต  
     2.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   9 หน่วยกิต  
     2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  
           2.3.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ    
                ก. กลุ่มวิชานวัตกรรมอาหารและการบริการอาหาร 37 หน่วยกิต  
                ข. กลุ่มวิชาธุรกิจอาหาร 33 หน่วยกิต  
           2.3.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก   6 หน่วยกิต  
 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

 

Detail  
 (1) General Education Courses 30 Credits
 (2) Specific Study Courses 94 หน่วยกิต
     2.1 Core   9 Credits  
     2.2 Sciences and Mathematics   9 Credits  
     2.3 Major Field of Study Courses  
           2.3.1 Required Major Courses    
                A. Food Innovation and Services 37 Credits  
                B. Food Business 33 Credits  
           2.3.2 Elective Major Courses   6 Credits  
 (3) Free Elective Courses 6 Credits
Total Credit (no less than) 130 Credits

 

แนวทางอาชีพ

จุดเด่นของหลักสูตร   
1. สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม อาหารและการบริการอาหาร เพื่อ สร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต
2. สามารถดำเนินการด้านธุรกิจ อาหาร และธุรกิจการบริการอาหารได้ อย่างเป็นระบบ

 อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • ผู้ประกอบการในธุรกิจอาหาร และธุรกิจการบริการอาหาร
  • ผู้จัดการบริษัทธุรกิจอาหาร และธุรกิจการบริการอาหาร
  • นักขาย และนักการตลาดด้านธุรกิจอาหาร และธุรกิจการบริการอาหาร
  • นักออกแบบ และพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการบริการอาหารในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

E-mail  aiswu@g.swu.ac.th

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย