หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (B.Sc. Food Science and Nutrition)

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต

หมวดวิชา  
 (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 (2) หมวดวิชาเฉพาะ 102 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 15 หน่วยกิต  
     2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  
           2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะสาขา 20 หน่วยกิต  
           2.2.2 กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะวิชาชีพ 19 หน่วยกิต*  
           2.2.3 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 42 หน่วยกิต  
           2.2.4 กลุ่มวิชาเอกเลือก   6 หน่วยกิต  
 (3) หมวดวิชากเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต

* เลือกได้ แผนการศึกษาที่ 1 (แผนปกติ) หรือแผนการศึกษาที่ 2 (แผนสหกิจศึกษา)

 

Detail  
 (1) General Education Courses 30 Credits
 (2) Specific Study Courses 102 Credits
     2.1 Sciences and Mathematics 15 Credits  
     2.2 Major Died of Study Courses  
           2.2.1 Core Courses 20 Credits  
           2.2.2 Developing Learning Skills 19 Credits*  
           2.2.3 Required Major Courses 42 Credits  
           2.2.4 Elective Major Courses   6 Credits  
 (3) Free Elective Courses 6 Credits
Total Credit (no less than) 138 Credits

 

แนวทางอาชีพ

บัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รัฐวิสาหกิจ วิสาหกิจชุมชน ชุมชน และธุรกิจส่วนตัว ได้แก่

  • นักวางแผนหรือออกแบบกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
  • นักควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
  • นักควบคุมและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
  • นักวิเคราะห์ส่วนประกอบและสารตกค้างในอาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
  • นักควบคุมการสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
  • นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
  • นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การอาหารในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  • การทำงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น การขาย การส่งเสริมการตลาด การวางแผนการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล และประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น

 

เอกสารหลักสูตร

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

E-mail  aiswu@g.swu.ac.th

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย