หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (B.Sc. Food Science and Nutrition)

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต

หมวดวิชา 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ102 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์15 หน่วยกิต 
     2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
           2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะสาขา20 หน่วยกิต 
           2.2.2 กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะวิชาชีพ19 หน่วยกิต* 
           2.2.3 กลุ่มวิชาเอกบังคับ42 หน่วยกิต 
           2.2.4 กลุ่มวิชาเอกเลือก  6 หน่วยกิต 
 (3) หมวดวิชากเลือกเสรี6 หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า138 หน่วยกิต

* เลือกได้ แผนการศึกษาที่ 1 (แผนปกติ) หรือแผนการศึกษาที่ 2 (แผนสหกิจศึกษา)

 

Detail 
(1) General Education Courses30 Credits
(2) Specific Study Courses102 Credits
     2.1 Sciences and Mathematics15 Credits 
     2.2 Major Died of Study Courses 
           2.2.1 Core Courses20 Credits 
           2.2.2 Developing Learning Skills19 Credits* 
           2.2.3 Required Major Courses42 Credits 
           2.2.4 Elective Major Courses  6 Credits 
 (3) Free Elective Courses6 Credits
Total Credit (no less than)138 Credits

ค่าธรรมเนียม 21,000 บาท/เทอม 

แนวทางอาชีพ

บัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รัฐวิสาหกิจ วิสาหกิจชุมชน ชุมชน และธุรกิจส่วนตัว ได้แก่

  • นักวางแผนหรือออกแบบกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
  • นักควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
  • นักควบคุมและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
  • นักวิเคราะห์ส่วนประกอบและสารตกค้างในอาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
  • นักควบคุมการสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
  • นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
  • นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การอาหารในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  • การทำงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น การขาย การส่งเสริมการตลาด การวางแผนการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล และประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น

 

เอกสารหลักสูตร

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

E-mail  aiswu@g.swu.ac.th

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา