หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ (B.Sc. Food Innovation&Business)

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

หมวดวิชา 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ81 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มแกนคณะ  7 หน่วยกิต 
     2.2 กลุ่มบังคับ  68 หน่วยกิต 
   2.3 กลุ่มวิชาเลือก      6 หน่วยกิต 
 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี14 หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า125 หน่วยกิต

 

 

ค่าธรรมเนียม 25,000 บาท / เทอม

แนวทางอาชีพ

จุดเด่นของหลักสูตร   
1. สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม อาหารและการบริการอาหาร เพื่อ สร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต
2. สามารถดำเนินการด้านธุรกิจ อาหาร และธุรกิจการบริการอาหารได้ อย่างเป็นระบบ

 อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • ผู้ประกอบการในธุรกิจอาหาร และธุรกิจการบริการอาหาร
  • ผู้จัดการบริษัทธุรกิจอาหาร และธุรกิจการบริการอาหาร
  • นักขาย และนักการตลาดด้านธุรกิจอาหาร และธุรกิจการบริการอาหาร
  • นักออกแบบ และพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการบริการอาหารในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Faculty of Agricultural Product Innovation and Technology

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

E-mail  aiswu@g.swu.ac.th

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา