หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ (B.Sc. Food Innovation&Business)

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

หมวดวิชา 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ94 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มแกนคณะ  9 หน่วยกิต 
     2.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 
     2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
           2.3.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ  
                ก. กลุ่มวิชานวัตกรรมอาหารและการบริการอาหาร37 หน่วยกิต 
                ข. กลุ่มวิชาธุรกิจอาหาร33 หน่วยกิต 
           2.3.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก  6 หน่วยกิต 
 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี6 หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า130 หน่วยกิต

 

Detail 
(1) General Education Courses30 Credits
(2) Specific Study Courses94 หน่วยกิต
     2.1 Core  9 Credits 
     2.2 Sciences and Mathematics  9 Credits 
     2.3 Major Field of Study Courses 
           2.3.1 Required Major Courses  
                A. Food Innovation and Services37 Credits 
                B. Food Business33 Credits 
           2.3.2 Elective Major Courses  6 Credits 
 (3) Free Elective Courses6 Credits
Total Credit (no less than)130 Credits

ค่าธรรมเนียม 25,000 บาท / เทอม

แนวทางอาชีพ

จุดเด่นของหลักสูตร   
1. สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม อาหารและการบริการอาหาร เพื่อ สร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต
2. สามารถดำเนินการด้านธุรกิจ อาหาร และธุรกิจการบริการอาหารได้ อย่างเป็นระบบ

 อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • ผู้ประกอบการในธุรกิจอาหาร และธุรกิจการบริการอาหาร
  • ผู้จัดการบริษัทธุรกิจอาหาร และธุรกิจการบริการอาหาร
  • นักขาย และนักการตลาดด้านธุรกิจอาหาร และธุรกิจการบริการอาหาร
  • นักออกแบบ และพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการบริการอาหารในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

E-mail  aiswu@g.swu.ac.th

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย