หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ (Polymer Innovation and Management)

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

หมวดวิชา

 

 (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

 (2) หมวดวิชาเฉพาะ

99 หน่วยกิต

     2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

87 หน่วยกิต

 

           2.2.1 กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้

20 หน่วยกิต

 

           2.2.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์

49 หน่วยกิต

 

           2.2.3 กลุ่มวิชานวัตกรรมและการจัดการ

18 หน่วยกิต

 

     2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า

12 หน่วยกิต

 

(3) หมวดวิชากเลือกเสรี

6 หน่วยกิต

รวมไม่น้อยกว่า

135 หน่วยกิต

ค่าธรรมเนียม 21,000 บาท /เทอม

แนวทางอาชีพ
  • นักออกแบบผลิตภัณฑ์ พัฒนานวัตกรรม พัฒนาสูตรองค์ประกอบและออกแบบกระบวนการผลิตพอลิเมอร์และวัสดุฐานชีวภาพ
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพอลิเมอร์และวัสดุฐานชีวภาพ
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายทดสอบ ควบคุมคุณภาพการผลิต และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพอลิเมอร์และวัสดุฐานชีวภาพ
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับพอลิเมอร์และวัสดุฐานชีวภาพ
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาดในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพอลิเมอร์และวัสดุฐานชีวภาพ
  • นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และนักวิชาการวัสดุพอลิเมอร์และวัสดุฐานชีวภาพในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  • ผู้ประกอบการด้านวัสดุพอลิเมอร์และวัสดุฐานชีวภาพ
เอกสารหลักสูตร

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Faculty of Agricultural Product Innovation and Technology

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

E-mail  aiswu@g.swu.ac.th

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา