กิจกรรมอบรมการปลูกพืชในโรงเรือนอัจฉริยะ "AI smart farm "

ข่าว

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
จัดกิจกรรมอบรมการปลูกพืชในโรงเรือนอัจฉริยะ
"AI smart farm "
โดยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
.
ภายใต้โครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างคุณค่าด้านเศรษฐกิจแก่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
โดยฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคม
.
วันที่ 21 มีนาคม 2567 ณ มศว องครักษ์
.
ภาพเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100057058616654&set=a.922257…

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Faculty of Agricultural Product Innovation and Technology

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

E-mail  aiswu@g.swu.ac.th

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา