ร่วมส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์และผลงานสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด Zero Waste

ข่าว

AI Research & Innovation Expo 2024
.
ขอเชิญนิสิต ชั้นปีที่ 1-3 คณะ AI
ร่วมส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์และผลงานสร้างสรรค์
ภายใต้แนวคิด Zero Waste
.
สมัครและส่งคลิปได้ตั้งแต่บัดนี้ - 8 มี.ค. 67
-ส่งคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 3 นาที
.
ค้นหาผู้ผ่านเข้ารอบนำเสนอชิ้นงาน หรือสิ่งประดิษฐ์
วันที่ 2 เม.ย.67
ณ ห้องศร 101 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
.
สนใจสมัคร
https://forms.gle/4vFaP8LyzTBj1FBP8
.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
https://drive.google.com/drive/folders/1jmrNWdyWullrIe_xu_5-PV4wCHZB3Ek…

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Faculty of Agricultural Product Innovation and Technology

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

E-mail  aiswu@g.swu.ac.th

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา