เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ

ข่าว

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
หน่วยสื่อสารองค์กร ร่วมกับ สาขาวิชาทั้ง 4 สาขา
.
เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ
.
ณ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
#TCAS67 #SWU #dek68 #DEK67
📌😆📌😆📌😆📌😆📌😆

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Faculty of Agricultural Product Innovation and Technology

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

E-mail  aiswu@g.swu.ac.th

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา