โครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (องครักษ์โมเดล)

ข่าว

คณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
พร้อมด้วยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคม เป็นตัวแทนคณะกรรมการดำเนินงาน
.
โครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (องครักษ์โมเดล)
.
ในกิจกรรม “เสวนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมโดยการจัดการแบบบูรณาการในชุมชน”
.
” ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์อุดมทรัพย์ชั้น 3 ศูนย์ผู้สูงวัยเฉลิมพระเกียรติฯ มศว
ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Faculty of Agricultural Product Innovation and Technology

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

E-mail  aiswu@g.swu.ac.th

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา