ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการเข้าศึกษาดูงาน

ข่าว

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มศว
.
ต้อนรับคณะครู นักเรียนจาก ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ในการเข้าศึกษาดูงาน การเรียนการสอน หลักสูตร สาขาวิชา ทั้ง 4 สาขาวิชา ของคณะฯ
-สาขาวิชานวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ
-สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
-สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
.
นักเรียนให้ความสนใจ และได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน
.
หวังว่าทางคณะฯ จะได้พบกับน้องๆนักเรียนอีกครั้ง ในฐานะนิสิตของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มศว อีกครั้งนะครับ 😆
.
ปล. สนใจติดต่อเข้าศึกษาดูงาน โทร 02 649 5000 ต่อ 27169
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0NQhNZUXLdy7b995…

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Faculty of Agricultural Product Innovation and Technology

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

E-mail  aiswu@g.swu.ac.th

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา