"AI Smart Farm โรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ"

ข่าว

บรรยาการการร่วมอบรมโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช ผ่านศูนย์การเรียนรู้
"AI Smart Farm โรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ"
.
รอบที่ 1 วันที่ 19 เม.ย. 66
.
ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ อีกทั้งได้ทำกิจกรรมทดลองระบบโรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะและทดลองปลูกผัก แถมยังได้ผักกลับบ้านไปด้วย
.
ขอบคุณสำหรับผู้ให้ความสนใจ และรอติดตามกิจกรรมดีๆ ของคณะ AI ต่อไปได้ครับ

หน่วยงานเจ้าของข่าว
สื่อสารองค์กร

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

E-mail  aiswu@g.swu.ac.th

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา