โครงการ "ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก "

ข่าว

คณะ AI ร่วมกัน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มศว
.
ในโครงการ "ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก "
.
ซึ่งตัวแทนคณะ AI ร่วมประชาสัมพันธ์แนะนำคณะและสาขา
พร้อมทั้งให้เข้าเยี่ยมชมคณะ ฯ ในส่วนของห้องปฏิบัติการต่างๆ และ ศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรเพื่อการพัฒณา
.
ในวันที่ 30 มีนาคม 2566

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

E-mail  aiswu@g.swu.ac.th

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา