โครงการ AI Future skill

ข่าว

หน่วยกิจการนิสิต คณะ AI จัดโครงการ
โครงการ AI Future skill
การให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเงิน
และการออมเงิน โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ คุณนที อ่อนอิน
.
ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 -18.30 น.
ณ ห้องสัมมนาการ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มศว องครักษ์

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Faculty of Agricultural Product Innovation and Technology

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

E-mail  aiswu@g.swu.ac.th

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา