ประชุมกับบริษัท Engineer Plastic Products Co.,LTD. จ.ปทุมธานี

ข่าว

วันที่ 10 สิงหาคม 2565
คุณสันต์ สังวรราชทรัพย์ ตำแหน่ง General Manager จากบริษัท Engineer Plastic Products Co.,LTD. จ.ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมหารือกับคณบดี และอาจารย์ในคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร เพื่อสร้างความร่วมมือในอนาคตทั้งทางด้านการเรียนการสอน และงานวิจัยทางด้านพอลิเมอร์ พลาสติก for BCG
.
#มศว #swu #EngineerPlasticProducts

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย