การประกวด พัฒนานวัตกรรมจากมะพร้าว และอนุพันธ์มะพร้าว Conovative award

ข่าว

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่ได้รับรางวัลในการประกวด พัฒนานวัตกรรมจากมะพร้าว และอนุพันธ์มะพร้าว Conovative award จัดโดยบริษัท Thai coconut จำกัด มหาชน

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 150,000 บาท : นิสิตปี 4 สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 70,000 บาท : นิสิตปี 4 สาขาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
และรางวัลขวัญใจกรรมการ เงินรางวัล 20,000 บาท : นิสิตปี 4 สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

Start-End
-

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย