รางวัลนักวิจัยที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ

ข่าว

ขอแสดงความยินดี
.
ผศ.ดร.พิสุทธิ หนักแน่น
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
.
ที่ได้รับ รางวัลนักวิจัยที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
การจัดอันดับจากหน่วยงานจัดอันดับ”ระดับนานาชาติ”
“world top 2% scientist 2023 ประเภท single year”
by Stanford University
.
ในงาน วันนักวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2567
วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Faculty of Agricultural Product Innovation and Technology

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

E-mail  aiswu@g.swu.ac.th

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา