รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

ข่าว

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
.
รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (AUN-QA) รูปแบบที่ 2 กลุ่ม C
.
ได้แก่
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
-สาขาวิชานวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ

รับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่ม G
.
ได้แก่
-สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ประจำปีการศึกษา 2566
.

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Faculty of Agricultural Product Innovation and Technology

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

E-mail  aiswu@g.swu.ac.th

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา