กิจกรรม “Student Affair Roadshow”

ข่าว

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต บุคลากร และนิสิต
ร่วมต้อนรับส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กำหนดจัดกิจกรรม “Student Affair Roadshow”
.
เดินทางมายังคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
เป็นโอกาสให้ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิตของคณะได้แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารและบุคลากรของส่วนกิจการนิสิตโดยตรง
.
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567
ณ ห้องประชุมยุทธกิจ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Faculty of Agricultural Product Innovation and Technology

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

E-mail  aiswu@g.swu.ac.th

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา