รางวัล “นักวิจัยรุ่นใหม่” ระดับดี

ข่าว

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มศว
ขอแสดงความยินดีกับ 🥳🤩
.
อาจารย์ ดร.เอกตินัย จันทร์ศรี
.
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มศว
.
ได้รับรางวัล “นักวิจัยรุ่นใหม่” ระดับดี
สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2566

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Faculty of Agricultural Product Innovation and Technology

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

E-mail  aiswu@g.swu.ac.th

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา