ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์"

ข่าว

congratulations🥳
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ขอแสดงความยินดี
.
ASSOC.PROF.Dr.-ing.
Patcharakamon Nooeaid
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรกมน หนูเอียด
อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
.
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์"
สาขาวิชาวิทยาการพอลิเมอร์

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Faculty of Agricultural Product Innovation and Technology

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

E-mail  aiswu@g.swu.ac.th

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา